HTML Tables

H νέα τιμολογιακή πολιτική στους Δήμους με κίνητρο την ανακύκλωση

2Υπεγράφη από τους Υπουργούς Εσωτερικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας και δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (1277 Β/15.4.19) η Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζεται η νέα τιμολογιακή πολιτική για τους Δήμους, με κίνητρα για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και της διαλογής στην πηγή από πολίτες και επαγγελματίες.

Η έκδοση ΚΥΑ προβλέπεται στο νόμο για την αναβάθμιση της ανακύκλωσης (ν. 4496/2017) και είναι σε εναρμόνιση με τις διατάξεις για τον εκσυγχρονισμό λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ν. 4555/2018), το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων.

Με βάση την ΚΥΑ από την 01/01/2020 θα εφαρμόζεται διαφορετική τιμολόγηση των υπηρεσιών των ΦΟΔΣΑ, σύμφωνα με την ιεράρχηση των δράσεων και εργασιών διαχείρισης αποβλήτων.

Επιπλέον, η επίδοση κάθε ΟΤΑ στην ανακύκλωση, στη χωριστή συλλογή συσκευασιών και βιοαποβλήτων (υπολείμματα τροφών και πράσινα απόβλητα) και γενικά στην εκτροπή από την ταφή θα οδηγεί σε μείωση της εισφοράς του στον ΦΟΔΣΑ. Έτσι, το συνολικό ποσό εισφοράς κάθε ΟΤΑ προς τους ΦΟΔΣΑ, απομειώνεται από 5% έως 25%, ανάλογα με τις επιδόσεις κάθε ΟΤΑ.

Επίσης, καθορίζεται νέος τρόπος διαμόρφωσης του Κανονισμού Τιμολόγησης, με την ενσωμάτωση κινήτρων για την ενθάρρυνση της σύγχρονης διαχείρισης των απορριμμάτων των Δήμων, τη μείωση του κόστους διαχείρισης προς όφελος των δημοτών και την προστασία του περιβάλλοντος. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται να υιοθετήσει και να εφαρμόσει άμεσα τις σχετικές προβλέψεις, ώστε να προκύψουν απτά αποτελέσματα για τους πολίτες και τους επαγγελματίες.

Τέλος, η έκδοση της ΚΥΑ εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο δράσεων για ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, με ριζικές αλλαγές στην παραγωγή και την κατανάλωση, με στόχο τη βιώσιμη διαχείριση υλικών και τη σταδιακή μείωση της υγειονομικής ταφής.

Ταυτόχρονα, στοχεύει στην πρόληψη των δυσμενών επιπτώσεων που έχει στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον η μη ορθή διαχείριση των αποβλήτων, ενώ διασφαλίζει ότι τα απόβλητα υλικά θα ανακτώνται προοδευτικά και αποτελεσματικά, εισφέροντας πολύτιμους πόρους στην οικονομία.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: ΤΙ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Οπως αναφέρει το ecopress.gr σε ρεπορτάζ του Αργύρη Δεμερτζή, σύμφωνα με τους νέους κανόνες τιμολόγησης και την προβλεπόμενη περιβαλλοντική εισφορά, συγκεκριμένα παραδείγματα δείχνουν τα οφέλη, που αποφέρει άμεσα η ενίσχυση της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή και αποτροπή της ταφής των απορριμμάτων.

Ειδικότερα για να γίνει κατανοητή η επίπτωση των  νέων ρυθμίσεων προς όφελος της επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή (ΔσΠ) και της αποτροπής της ταφής ανεπεξέργαστων απορριμμάτων στους ΧΥΤΑ, παραθέτουμε παρακάτω τυπικό παράδειγμα με τα εξής χαρακτηριστικά:

 1. ΦΟΔΣΑ με 10 Δήμους Μέλη
 2. Ο κάθε Δήμος έχει περίπου 50.000 κατοίκους & παράγει περίπου 20.000 τν /έτος αστικών στερεών αποβλήτων ( ΑΣΑ) και σήμερα (υφιστάμενη κατάσταση) ανακυκλώνει με ΔσΠ απόβλητα συσκευασιών περίπου 1.000τν (ανάκτηση) ή το ~5% του συνόλου των ΑΣΑ και οδηγεί προς ταφή στον ΧΥΤΑ  το 95% δηλαδή περίπου 19.000 τν /έτος
 3. Ο ΦΟΔΣΑ χρεώνει σήμερα τους Δήμους μέλη του με 40 €/τν, και συνεπώς η ετήσια εισφορά κάθε δήμου στον ΦΟΔΣΑ ανέρχεται σήμερα στο760.000 ευρώ.

Ακολουθούν 3 χαρακτηριστικά παραδείγματα της επίπτωσης των νέων ρυθμίσεων, εάν 3 από τους 10 Δήμους βελτιώσουν τις επιδόσεις στην ΔσΠ από 5%  που είναι σήμερα σε 10%, 15% και 20% αντίστοιχα, ενώ οι υπόλοιπο 7 μείνουν στο σημερινό χαμηλό ποσοστό ανακύκλωσης (5%).

Παράδειγμα 1ο – Σενάριο μικρής βελτίωσης ΔσΠ

 • Ανακύκλωση αποβλήτων συσκευασιών 10% στο σύνολο των ΑΣΑ
 • Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων 10% στο σύνολο των ΑΣΑ

οι εισφορές των δήμων διαμορφώνονται ως εξής:

–          οι 3 δήμοι θα έχουν έκαστος 70.000  €  μείωση =9%

–          οι 7 δήμοι θα έχουν έκαστος  30.000  €  αύξηση  =4%

Παράδειγμα 2ο – Σενάριο μεσαίας βελτίωσης ΔσΠ

 • Ανακύκλωση αποβλήτων συσκευασιών 15% στο σύνολο των ΑΣΑ
 • Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων 15% στο σύνολο των ΑΣΑ

οι εισφορές των δήμων διαμορφώνονται ως εξής:

–        οι 3 δήμοι θα έχουν έκαστος 150.000  €  μείωση =20% 

–        οι 7 δήμοι θα έχουν έκαστος 64.000  €  αύξηση  =8%

Παράδειγμα 3ο – Σενάριο μεγάλης βελτίωσης ΔσΠ

 • Ανακύκλωση αποβλήτων συσκευασιών 20% στο σύνολο των ΑΣΑ
 • Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων 20% στο σύνολο των ΑΣΑ

οι εισφορές των δήμων διαμορφώνονται ως εξής:

–        οι 3 δήμοι θα έχουν έκαστος 230.000  €  μείωση =30% 

–        οι 7 δήμοι θα έχουν έκαστος 98.000  €  αύξηση  =13%

 Βασικά σημεία των ανωτέρω ρυθμίσεων:

 1. Yπάρχει ισχυρό κίνητρο(μείωση εισφορών 9 – 30%) για τους Δήμους που θα καταφέρουν να αυξήσουν την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση με ΔσΠ (από 5% σε 10%, 15%, 20%), ενώ υπάρχει δευτερεύοντος αντικίνητρο (αύξηση 8-13%) για την αποτροπή της στασιμότητας στην υφιστάμενη κατάσταση της χαμηλής επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης με ΔσΠ (5%).
 2. Aκόμη και εάν προστεθεί στο κόστος των ΦΟΔΣΑ η  μέγιστη περιβαλλοντική εισφορά 10€ (κατά το πρώτο έτος εφαρμογής & σε περίπτωση μηδενικής προόδου ωρίμανσης έργων επεξεργασίας), τότε οι Δήμοι με επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση άνω του 15% δεν θα έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση στις εισφορές τους προς τον ΦΟΔΣΑ σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση.
 3. H περιβαλλοντική εισφορά, έχει μεταβατικό χαρακτήρα και μηδενίζεται με τη λειτουργία έργων επεξεργασίας από τους ΦΟΔΣΑ. Για το μεταβατικό διάστημα που θα επιβαρύνει το κόστος των ΦΟΔΣΑ, θα αποδίδεται για δράσεις κυκλικής οικονομίας στους ΟΤΑ Α’ Βαθμού και ως εκ τούτου λειτουργεί ως ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ εντός των ΟΤΑ Α’ Βαθμού.
HTML Tables