ΕΛΛΑΔΑ

Ανάσταση στις 12 θα κάνει εκκλησία στην Εύβοια

Η εκκλησία σε χωριό της Εύβοιας διακηρύσσει πως θα κάνει Ανάσταση στις 12 τα μεσάνυχτα, κατά παράβαση των μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό και της απόφασης της Ιεράς ΣυνόδουΑνάσταση στις 12 τα μεσάνυχτα διακηρύσσει πως θα κάνει εκκλησία σε χωριό του Δήμου Κύμης Αλιβερίου, στην Εύβοια, κατά παράβαση των μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό και της απόφασης της Ιεράς Συνόδου για τέλεση της λειτουργίας στις 21:00.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εκκλησίας του χωριού, η οποία τοιχοκολλήθηκε, η Ανάσταση θα τελεστεί στις 12 τα μεσάνυχτα και όχι στις 21:00 όπως έχει αποφασίσει η Ιερά Σύνοδος.

mechanical adv 2021

apostolakis adv 2

Σύμφωνα με το evima.gr πρόκειται για τον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου στους Ανδρονιάνους του Δήμου Κύμης Αλιβερίου.

Ωστόσο ως προς την Α­κο­λου­θί­α της Α­να­στά­σε­ως, η Ι­ε­ρά Σύ­νο­δος έ­λα­βε σο­βα­ρά υ­π’ ό­ψη τους ι­σχύ­ον­τες πε­ρι­ο­ρι­σμούς της κυ­κλο­φο­ρί­ας και ε­πι­θυ­μών­τας την κα­λύ­τε­ρη ποι­μαν­τι­κή ε­ξυ­πη­ρέ­τη­ση των πι­στών, οι ο­ποί­οι δεν πρέ­πει ε­π’ ου­δε­νί να στε­ρη­θούν την συμ­με­το­χή στην χα­ρά της Α­να­στά­σε­ως, α­ποφά­σι­σε ο­μό­φω­να κά­νον­τας χρή­ση της Οι­κο­νο­μί­ας της Εκ­κλη­σί­ας, ό­πως φα­νε­ρώ­νε­ται στην πλού­σια πα­ρά­δο­σή Της, την προ­σαρ­μο­γή της ώ­ρας τε­λε­τής της Α­να­στά­σε­ως στις 9.00 μ.μ. του Με­γά­λου Σαβ­βά­του.

swell adv 2021

Η Τε­λε­τή θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στο προ­αύ­λιο των Ιε­ρών Να­ών, σύμ­φω­να με την πα­ρά­δο­ση, και θα α­κο­λου­θή­σει η Α­να­στά­σι­μη Θεί­α Λει­τουρ­γί­α εν­τός του Ι­ε­ρού Να­ού.

kingeight 2021a detorakis adv jul2021< bakaliko lagos


Stream+

Αλλάζουμε την ενημέρωση σας...

Σχετικά άρθρα

Back to top button