Europlan

Xaritakis
Debate
ΚΡΗΤΗ

Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης – Δευτέρα 3 Ιουλίου 2023 – Τα θέματα

BOX CAFE
Αλφαβητάρι

Τεντοτεχνική

DROP Cafe Palermo TECH HUB

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, δια ζώσης, τη Δευτέρα 03 Ιουλίου 2023 και ώρα 12:00, στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ – αίθουσα ΜΙΝΩΣ – οδός Υγείας αριθμ. 2).

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύει), είναι:

“IN_AND_OUT

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη

Β. Ψηφίσματα

Mechanical Solutions

Γ. Απάντηση σε Επερωτήσεις Περιφερειακών Συμβούλων:

Γ1. Του κ. Ανδρέα Κουκλινού ΠΣ της παράταξης «Η ΚΡΗΤΗ ΜΠΡΟΣΤΑ» με θέμα: «‘’Έργα και Δράσεις Πολιτισμού στον Δήμο Αποκορώνου και η απαξίωση του Λαογραφικού Μουσείου Γαβαλοχωρίου’’».

 1. ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1.1 Έγκριση 2ης τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Έτους 2023 ΠΚ/ΠΕ, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.

   -(εισηγήτρια η κα Δασκαλάκη Χρυσούλα, προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ)

 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
 • Ψήφιση 2ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού 2023 ΠΚ, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ.
 • (εισηγητές: ο κ. Κακογιαννάκης Νικόλαος εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Οικονομικών ΠΚ και η κα Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ).
 • Εκτέλεση Προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2022 ΠΚ, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ.
 • (εισηγητές: ο κ. Κακογιαννάκης Νικόλαος εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Οικονομικών ΠΚ και η κα Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ).
 • Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο της πράξης Κοινωνικής Σύμπραξης Περιφέρειας Κρήτης, «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019» MIS 5029840, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Π.Κ.
 • (εισηγητής ο κ. Καμπουράκης Λάμπρος Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής ΠΚ).
 • Έγκριση Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου.

–     (εισηγητής ο κ. Ανδρουλάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου).

 • Έγκριση επιχορήγησης σε είδος για την προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 54 του Ν. 4662/2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάχη ΠΕ Ηρακλείου.
 • (εισηγητής ο κ. Συριγωνάκης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου).

 3.        ΣΤΑΔΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.  3.1 Έγκριση παράτασης των με αριθ. πρωτ. 182280/02.06.2023, 181302/02.06.2023 και 172804/29.05.2023 συμβάσεων μεταφοράς των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Π.Ε Ηρακλείου μέχρι την ολοκλήρωση του επόμενου διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε μηνών, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ.

 • (εισηγητές: ο κ. Κακογιαννάκης Νικόλαος εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Οικονομικών ΠΚ και η κα Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ).

 3.2 Τροποποίηση της με αριθ. 209/ πρακτικό Νο 4/ 8-3-2022 (ορθή επανάληψη της 10-6-2022 ως προς τους όρους της Διακήρυξης) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, ως προς την έγκριση της επιτροπής παραλαβής της παροχής υπηρεσιών: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020- 2022», Υποέργο(νέο): «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022», (Χρηματοδότηση : Κ.Α. 2020ΕΠ50200003 της ΣΑΕΠ 502), σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.

        – (εισηγητής ο κ. Συριγωνάκης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου).

 3.3   Τροποποίηση σύμβασης για το υποέργο 80ο της παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Επείγουσα αποκατάσταση ζημίων επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Χανίων από τις φυσικές καταστροφές Φεβρουαρίου 2019», 80ο ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΕΟ): ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΖΩΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΔΑΝΟΥ – ΣΕΛΙΝΟΥ (ΕΚΒΟΛΕΣ ΠΕΛΕΚΑΝΙΩΤΗ, ΣΑΡΑΚΙΝΙΩΤΗ, ΚΑΚΟΔΙΚΙΑΝΟΥ, ΚΟYΝΤΟΥΡΑΣ ΚΛΠ.)», που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με Κ.Α. 2019ΕΠ80200006 της ΣΑΕΠ 802 της Περιφέρειας Κρήτης (CPV: 45520000-8), σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.

– (εισηγητής ο κ. Καλογερής Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων). 3.4     Τροποποίηση συμβάσης για το υποέργο 83ο της παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΡΕΙΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ (ΒΟΥΚΟΛΙΕΣ ΠΡΟΣ ΛΑΧΙΑΝΑ, ΦΩΤΑΚΑΔΟ, ΝΤΕΡΕ, ΠΑΛΑΙΑ ΡΟΥΜΑΤΑ, ΚΑΚΟΠΕΤΡΟ, ΜΕΣΑΥΛΙΑ, ΔΕΛΙΑΝΑ)», που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με Κ.Α. 2019ΕΠ80200006 της ΣΑΕΠ 802 της Περιφέρειας Κρήτης (CPV: 45520000-8), σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων. – (εισηγητής ο κ. Καλογερής Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων). 3.5     Τροποποίηση σύμβασης για το υποέργο 84ο της παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Επείγουσα αποκατάσταση ζημίων επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Χανίων από τις φυσικές καταστροφές Φεβρουαρίου 2019», 84ο ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΕΟ): ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΖΩΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ», που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με Κ.Α. 2019ΕΠ80200006 της ΣΑΕΠ 802 της Περιφέρειας Κρήτης (CPV: 45520000-8), σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.     – (εισηγητής ο κ. Καλογερής Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων). 

 • Έγκριση ενεργοποίησης δικαιωμάτων προαίρεσης για τη τροποποίηση δρομολογίων λόγω νέων αναγκών μεταφοράς μαθητών στην ΠΕ Χανίων, για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2023, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.Χανίων.

 –      (εισηγητής ο κ. Καλογερής Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων).

  3.7          Αντικατάσταση μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων του Κοινωνικού Παντοπωλείου Π.Ε. Χανίων, σύμφωνα με την εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ.-                (εισηγητής ο κ. Επιτροπάκης Σπυρίδωνας Γενικός Δ/ντής Δημόσιας  Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ).

 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

4.1  Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας με τον Δήμο Χερσονήσου και τον Δήμο Φαιστού για την υποστήριξη στην άσκηση αρμοδιοτήτων Αναθέτουσας Αρχής για την ανάθεση του έργου “Παροχή υπηρεσιών βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του δικτύου Οδοφωτισμού (i) του Δήμου Χερσονήσου και (ii) του Δήμου Φαιστού”, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ.

 • (εισηγητής ο κ. Ξυλούρης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος ΠΚ.

         5.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 5.1      Έγκριση των όρων και της σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Φαιστού και της Περιφέρειας Κρήτης, που αφορά την υλοποίηση της Πράξης: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Άξονα Προτεραιότητας: «Ποιότητα Ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 14576/24-07-2020  Πρόσκληση ΑΤ06 με τίτλο: «Αστική Αναζωογόνηση» της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ , 7ο Υποέργο: «Διαμόρφωση πλέγματος πεζοδρομίων περιοχής πλατείας αγοράς Μοιρών – 28ης Οκτωβρίου», προϋπολογισμού 2.725.653,46€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ. – (εισηγητής ο κ. Σκουλάς Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων ΠΚ). 5.2      Έγκριση των όρων και της σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων και της Περιφέρειας Κρήτης, που αφορά την υλοποίηση της Πράξης: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Άξονα Προτεραιότητας: «Ποιότητα Ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 14576/24-07-2020  Πρόσκληση ΑΤ06 με τίτλο: «Αστική Αναζωογόνηση» της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ , 5ο Υποέργο: «Βιοκλιματική Αναζωογόνηση κοινοχρήστων χώρων και ανάπλαση ενδοδημοτικής οδοποιίας του κεντρικού τμήματος εντός οικισμού Αρχανών», προϋπολογισμού 5.500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ. – (εισηγητής ο κ. Σκουλάς Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων ΠΚ). 5.3      Έγκριση των όρων και της σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αποκορώνου και της Περιφέρειας Κρήτης, που αφορά την υλοποίηση της Πράξης: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Άξονα Προτεραιότητας: «Ποιότητα Ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 14576/24-07-2020  Πρόσκληση ΑΤ06 με τίτλο: «Αστική Αναζωογόνηση» της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ , 4ο Υποέργο: «Ανάπλαση και βελτίωση δημοτικών οδών εντός οικισμού Αλικάμπου Δήμου Αποκορώνου», προϋπολογισμού 1.372.374,64€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ. – (εισηγητής ο κ. Σκουλάς Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων ΠΚ). 5.4      Έγκριση των όρων και της σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ανωγείων και της Περιφέρειας Κρήτης, που αφορά την υλοποίηση της Πράξης: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Άξονα Προτεραιότητας: «Ποιότητα Ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 14576/24-07-2020  Πρόσκληση ΑΤ06 με τίτλο: «Αστική Αναζωογόνηση» της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ , 2ο Υποέργο: «Ανάπλαση Δημοτικών Οδών εντός οικισμού Ανωγείων Δήμου Ανωγείων», προϋπολογισμού 1.020.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.      – (εισηγητής ο κ. Σκουλάς Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων ΠΚ).

5.5      Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης (ΠΣ) μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και της 133 ΣΜΗΝΑΡΧΙΑ ΜΑΧΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, για την υλοποίηση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΝΤΟΣ ΠΡΩΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΟΥΡΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ 133 ΣΜΗΝΑΡΧΙΑΣ ΜΑΧΗΣ», προϋπολογισμού 37.200,00 € με ΦΠΑ και ορισμό εκπροσώπου, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.  – (εισηγητής ο κ. Συριγωνάκης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου). 5.6   Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης (ΠΣ) μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και της Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, για την υλοποίηση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ‘ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ’,ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», προϋπολογισμού 37.200,00 € με ΦΠΑ και ορισμό εκπροσώπου,  σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.  – (εισηγητής ο κ. Συριγωνάκης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου). 5.7   Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης (ΠΣ) μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και της Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, για την υλοποίηση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΟΣΜΑ ΚΑΙ ΔΑΜΙΑΝΟΥ», προϋπολογισμού 24.713,20 € με ΦΠΑ και ορισμό εκπροσώπου, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.   – (εισηγητής ο κ. Συριγωνάκης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου). 5.8 Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης (ΠΣ) μεταξύ α)της περιφέρειας Κρήτης και β) Του εκκλησιαστικού ιδρύματος (ΝΠΙΔ ) «ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΕΠΗΚΟΟΣ» » για την υλοποίηση του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ “ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΕΠΗΚΟΟΣ”»  καθώς και τον ορισμό των  εκπροσώπων της κοινής επιτροπής παρακολούθησης αυτής, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.   – (εισηγητής ο κ. Συριγωνάκης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου). 5.9 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, της Περιφέρειας Κρήτης, του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΟΥΔΟΥΜΑ, και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» για την υλοποίηση του έργου: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΒΡΙΔΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΚΟΥΔΟΥΜΑ», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου. – (εισηγητής ο κ. Συριγωνάκης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου). 5.10 Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης ……………………για το ερευνητικό έργο με τίτλο: «Ταυτότητα Τόπου. Καινοτόμος αναβίωση οικισμών (έναρξη από χωριό Αγρίδια), νερόμυλων και εμβληματικών σημείων ΔΕ Κρυονερίου Δ. Μυλοποτάμου Ρεθύμνου Κρήτης», με διαδικασίες συμμετοχικού σχεδιασμού και διατύπωση – ένταξη «από τα κάτω», στοχευμένου, αειφόρου αναπτυξιακού σχεδίου, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών ΄Έργων ΠΕ Ρεθύμνου.

     – (εισηγήτρια η κα Λιονή Μαρία  Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου).

5.11   Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για ……………………«Μελέτες Ωρίμανσης για την προστασία και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου Πέρα Γαλήνων Δ. Μυλοποτάμου», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών ΄Έργων ΠΕ Ρεθύμνου.

 – (εισηγήτρια η κα Λιονή Μαρία  Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου).

 • A. Aνάκληση της υπ’ αριθμ. 140/2023 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, λόγω επικαιροποίησης της προγραμματικής σύμβασης και Β. Έγκριση συναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης, Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων και ΑΜΚΕ «Μουσικό Εργαστήριο “Λαβύρινθος”», για το έργο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ “ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ.

 – (εισηγητής ο κ.Φασουλάκης Κωνσταντίνος Εντεταλμένος ΠΣ Πολιτισμού  & Απόδημου Ελληνισμού ΠΚ).

5.13 Έγκριση 2ης τροποποίησης της από 14-02-2022 Προγραμματικής Σύμβασης(Α.Μ.Δ.Σ.: 22SYMV010050257 2022-02-14) μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) – Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας για το έργο: «Δράσεις ενάντια στις επικίνδυνες συμπεριφορές, την παραβατικότητα και την χρήση ουσιών από εφήβους. Παρέμβαση στο άτομο, την οικογένεια, το σχολείο, την κοινότητα», ως προς την 9μηνη παράταση υλοποίησης των δράσεων της Φάσης Α’ και την 4μηνη παράταση υλοποίησης των δράσεων των Φάσεων Α΄ και Β΄, χωρίς αύξηση του προϋπολογισμού του έργου, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ.

 • (εισηγητής ο κ. Καμπουράκης Λάμπρος Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής  ΠΚ).

5.14  Έγκριση 2ης Τροποποίησης της από 04-03-2021 Προγραμματικής Σύμβασης (Α.Μ.Δ.Σ.: 20SYMV008234313 2021-03-04) μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Πανεπιστημίου Κρήτης – Τμήμα Ιατρικής δια του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας για την έρευνα: «Διατήρηση ενός ολοκληρωμένου Περιφερειακού Αρχείου Καταγραφής του Καρκίνου (ΚΚΚ)», ως προς την 4μηνη παράταση της χρονικής διάρκειας υλοποίησής της, και την αύξηση προϋπολογισμού του έργου, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Κρήτης.

 • (εισηγητής ο κ. Επιτροπάκης Σπυρίδωνας Γενικός Δ/ντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ και ο κ. Λουμπούνης Εμμανουήλ προϊστάμενος Διεύθυνσης  Δημόσιας Yγείας ΠΚ.

 6.      ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  6.1  Παράταση ισχύος της κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακή σήμανση) για εργασίες κατασκευής της κάθετης οδού 6 (κάτω διάβαση Χ.Θ. 6+600 αρτηρίας)  2η Φάση (Β΄Φάση) στο έργο: «Κατασκευή ανισόπεδου Κόμβου και παράκαμψης»,  Αναδόχου: ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε., σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ. – (εισηγητής ο κ. Σκουλάς Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων ΠΚ). 6.2  Παράταση προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης Επαρχιακής Οδού 30 στην περιοχή του οικισμού «Χουδέτσι» για την εκτέλεση του έργου: «ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021», 1ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟ 30, ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΟΥΔΕΤΣΙΟΥ», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου. – (εισηγητής ο κ. Συριγωνάκης Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου). 6.3   Έγκριση προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης Επαρχιακής Οδού 11 στην περιοχή του Πανασσού στα πλαίσια του έργου: «Αποκατάσταση κατολισθήσεων στις περιοχές επιχωμάτων Α) στην περιοχή του επιχώματος Απομαρμά 30+525 έως 30+817, Β) στη ΧΘ 26+850, Γ) στη ΧΘ 26+700 Δ) στην περιοχή του lane cover Β9-Β20 Ε) Υφιστ. Επ. οδό προς Γέργερη 25+500- (Υποέργο 1)» με κύριο του έργου τον Ο.Α.Κ. Α.Ε. και ανάδοχο τη ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε., σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου. – (εισηγητής ο κ. Συριγωνάκης Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου). 6.4      Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με λήψη προσωρινών μέτρων, κλείσιμο οδού λόγω κατολισθήσεων και βραχοπτώσεων, στο τμήμα Σταυρός – Μπαλί της ΕΟ27, μέχρι και την ολοκλήρωση των εργασιών στα πλαίσια του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ», Υποέργο 143ο (νέο):  «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ Ε.Ο. 13, 22, 27 και 29 ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ»,  σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου. – (εισηγήτρια η κα Λιονή Μαρία  Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου). 6.5 Έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης (εναλλάξ κυκλοφορία των δύο κατευθύνσεων) στην επαρχιακή οδό Χανιά – Φουρνές – Ομαλός για την εκτέλεση εργασιών του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019»,  22ο ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο): «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΙΑ», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Χανίων.

– (εισηγητής ο κ. Καλογερής Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων).

 1. Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών της αριθμ. 8/22-03-2023 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 παρ. 3 του Ν. 3852/2010.

– (εισηγητής ο κ. Ευάγγελος Ζάχαρης, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ


- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram


Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Σχετικά άρθρα

Back to top button