ΚΡΗΤΗ

Ιεράπετρα: Ρυθμίσεις οφειλών από τον Δήμο

Από το Δήμο Ιεράπετρας ανακοινώνεται ότι:

1.Σύμφωνα με τα άρθρα 110-117 του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ Α' 73/17.05.2019), οφειλές προς Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) µήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου δηλαδή από 17- 5-2019, µπορούν, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη προς το Δήµο, να ρυθµίζονται και να καταβάλλονται µε απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσµης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιµα λόγω εκπρόθεσµης υποβολής ή µη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω µη καταβολής τέλους, ως
εξής:

caffeine adv2020b

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),

β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, µε απαλλαγή κατά
ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %),

neratzoulis neo

γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, µε απαλλαγή
κατά ποσοστό εβδοµήντα τοις εκατό (70%),

δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδοµήντα δύο (72) δόσεις, µε
απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),

ε) αν εξοφληθούν σε εβδοµήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, µε απαλλαγή
κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

2.Στον ανωτέρω Νόμο ορίζεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του.

3. Η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

4.Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα αρμόδια τμήματα της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιεράπετρας :

Τμήμα Ταμείου τηλέφωνο 2842 3 40346
Τμήμα Εσόδων τηλέφωνο: 2842 3 40350-352-354.

Stream+

Αλλάζουμε την ενημέρωση σας...
Back to top button