Nbaxevanis

Europlan
KOSA
ΕΛΛΑΔΑ

Οι αιτήσεις για προσωπικό βοηθό ΑΜΕΑ

ΜΗΛΟ
DROP Palermo TECH HUB

Με τον νόμο 4837/2021 θεσπίστηκε ο Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία.

Με τις ΚΥΑ  με αριθμούς 28458/2022 (Β’ 1427) και 28455/2022 (ΥΟΔΔ 242), όπως ισχύουν, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος.

NOVA

Το 2022 υποβλήθηκαν αιτήσεις για τα άτομα με αναπηρία που διαβιούν στην Περιφέρεια Αττικής.

Από 10 Μαΐου 2023 έως και 11 Ιουνίου 2023, θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση όλα τα άτομα με αναπηρία (κάτοικοι όλων των Περιφερειών, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής). Οι αιτήσεις από τους πολίτες υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας https://prosopikosvoithos.gov.gr.

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Σύμφωνα με την ανωτέρω πρώτη αναφερόμενη ΚΥΑ (άρθρο 7 παρ.2), η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και από υπάλληλο Κέντρου Κοινότητας, ύστερα από προφορική εξουσιοδότηση και καθ’ υπαγόρευση του ενδιαφερόμενου πολίτη ή εκπροσώπου του.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να σας προσκομίζουν:

Mechanical Solutions

• την ταυτότητά τους ή το διαβατήριό τους ή την Κάρτα Αναπηρίας τους

• την ισχύουσα Πιστοποίησης Αναπηρίας τους

• Το πιο πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα της εφορίας για τον αιτούντα. Εάν είναι προστατευόμενο μέλος, θα αναρτάται το Εκκαθαριστικό Σημείωμα στο οποίο συμπεριλαμβάνετε ως προστατευόμενο μέλος. Εάν δεν έχει εισόδημα/δεν είναι υπόχρεος καταβολής φόρου, θα αναρτάται σχετική υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρέχεται στην πλατφόρμα (μέσα στην φόρμα αίτησης)

• τα Εκκαθαριστικά Σημειώματα των λοιπών μελών του νοικοκυριού του

• Το έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η σχέση Εκπροσώπησης, εάν το αίτημα υποβάλλεται από Εκπρόσωπο του ατόμου με αναπηρία και συγκεκριμένα:

·       τον δικαστικό συμπαραστάτη του αιτούντος

·       τον ανάδοχο του αιτούντος (είτε είναι ενήλικος είτε ανήλικος)

·       τον γονέα, τον επίτροπο ή όποιον έχει την επιμέλεια του αιτούντος, εάν είναι ανήλικος

·        εξουσιοδότηση, εάν ο προσερχόμενος δεν είναι ο ίδιος ο αιτών ή Εκπρόσωπός του

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:

α) είναι ηλικίας δέκα έξι (16) έως εξήντα πέντε (65) ετών, συμπεριλαμβανομένων όσων γίνονται 16 ή 65 ετών κατά το έτος υποβολής της αίτησης. Η υπέρβαση του ηλικιακού ορίου μετά την υποβολή της αίτησης, δεν αποκλείει τον Ωφελούμενο από την συμμετοχή του στο Πρόγραμμα.

β) διαθέτουν Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας, από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), με συνολικό ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67 %, που είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι δεν διαθέτουν πιστοποίηση ΚΕ.Π.Α., δύνανται να υποβάλουν αποφάσεις πιστοποίησης αναπηρίας που είχαν εκδοθεί από υγειονομικές επιτροπές των νομαρχιών που καταργήθηκαν με τον ν. 3863/2010 (Α’ 115), εφόσον πρόκειται για πιστοποιήσεις εφ’ όρου ζωής, ή ισχύουσες αποφάσεις πιστοποίησης αναπηρίας από τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, Στρατού (Α. Σ.Υ. Ε.), και Ναυτικού (Α.Ν.Υ. Ε.), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.). Σε όλες τις περιπτώσεις που οι ενδιαφερόμενοι διαθέτουν συγχρόνως και Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας από το ΚΕ.Π.Α. λαμβάνεται υπόψη μόνο η τελευταία. Όπου γίνεται αναφορά στην παρούσα απόφαση σε γνωμάτευση ΚΕ.Π.Α. νοούνται και οι γνωματεύσεις που γίνονται δεκτές σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

γ) έχουν την κύρια κατοικία τους εντός των γεωγραφικών ορίων του άρθρου 4 ανά φάση του Προγράμματος. Ως κύρια κατοικία λαμβάνεται υπόψιν η κατά δήλωση του Αιτούντος πραγματική κατοικία του, η οποία και θα αποτελέσει τον χώρο αξιολόγησης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η αξιολόγηση δύναται να πραγματοποιείται μέσω τηλεδιάσκεψης. Εφεξής, όπου στην παρούσα γίνεται αναφορά σε κατ’ οίκον αξιολόγηση νοείται και η αξιολόγηση μέσω τηλεδιάσκεψης. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης του Αιτούντος ως προς την πραγματική κύρια κατοικία του, θα αποκλείεται από το Πρόγραμμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 8.

δ) δεν έχουν κατά κεφαλήν εισόδημα ή έχουν κατά κεφαλήν εισόδημα που δεν υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (€ 60.000, 00), σύμφωνα με τα στοιχεία της πιο πρόσφατης εκκαθάρισης φόρου πριν την υποβολή αίτησης. Ως «Κατά Κεφαλήν Εισόδημα» νοείται το πηλίκο της διαίρεσης του Ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος με το συνολικό αριθμό των προσώπων που εμφανίζονται – ως υπόχρεοι ή Εξαρτώμενα Μέλη – στις φορολογικές δηλώσεις (τελευταία εκκαθάριση), οι οποίες λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του Ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος. Ως «Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα» νοείται το άθροισμα των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, βάσει φορολογικής δήλωσης του προηγούμενου της αίτησης του άρθρου 7 έτους στην οποία ο υποψήφιος είναι υπόχρεος ή Εξαρτώμενο Μέλος. Στο Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα περιλαμβάνονται και τα εισοδήματα που προκύπτουν από (αυτοτελείς) φορολογικές δηλώσεις συζύγων (ακόμη και εν διαστάσει) οι οποίοι υποβάλλουν ξεχωριστές από τους ανωτέρω υπόχρεους φορολογικές δηλώσεις, εξαιρουμένων των περιπτώσεων λύσης γάμου ή συμφώνου συμβίωσης. Για τον υπολογισμό του συνολικού αριθμού των προσώπων που εμφανίζονται -ως υπόχρεοι ή Εξαρτώμενα Μέλη – στις φορολογικές δηλώσεις, προσμετράται μία μόνο φορά κάθε πρόσωπο που περιλαμβάνεται στις φορολογικές δηλώσεις που λαμβάνονται υπόψη».

Κοινή Υπουργική Απόφαση 47373/2023 – ΦΕΚ 3103/Β/10-5-2023


- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram


Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Μετάβαση στο περιεχόμενο