Europlan

Xaritakis
ΚΡΗΤΗ

Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Πέμπτη 1 Ιουνίου – Τα θέματα

BOX CAFE
Αλφαβητάρι

Τεντοτεχνική

DROP Cafe Palermo TECH HUB

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, δια ζώσης, την Πέμπτη 01 Ιουνίου 2023 και ώρα 12:00, στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ – αίθουσα ΜΙΝΩΣ – οδός Υγείας αριθμ. 2).

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύει), είναι:

“IN_AND_OUT

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη

Β. Ψηφίσματα

Mechanical Solutions

Γ. Απάντηση σε Επερωτήσεις Περιφερειακών Συμβούλων:

Γ1. Του κ. Ανδρέα Κουκλινού ΠΣ της παράταξης «Η ΚΡΗΤΗ ΜΠΡΟΣΤΑ» με θέμα: «Συμπεριληπτική αναβάθμιση του θεσμού των ΔΙΕΚ στην Κρήτη και του ΔΙΕΚ Αποκορώνου με εργαστήριο για ΑΜΕΑ».

  1. ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1.1 Kατάρτιση Προϋπολογισμού για Κοινωνικές Δράσεις της Περιφέρειας Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων Κρήτης οικονομικού έτους 2023, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ.

 – (εισηγητής ο κ. Καμπουράκης Λάμπρος Αντιπριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής ΠΚ και ο κ. Επιτροπάκης Σπυρίδωνας Γενικός Δ/ντής Δημόσιας  Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ)

  1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
  • Αποτίμηση σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) στους δικαιούχους υπαλλήλους των υπηρεσιών της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης και της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου για το έτος 2022, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού ΠΚ.
  • (εισηγήτρια η κα Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ).
  • Έγκριση νέων προσλήψεων στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την αντιμετώπιση συνεχιζόμενων αναγκών που προκλήθηκαν από τις ζημιές της πλημμύρας της 15ης Οκτωβρίου 2022, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου.

  – (εισηγητής ο κ. Ανδρουλάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου)

 3.   ΣΤΑΔΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.  3.1    Μερική κατάπτωση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του αναδόχου των τμημάτων Ηρακλείου (17) και Δαφνών (18) του Δήμου Ηρακλείου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου, στην Περιφέρεια Κρήτης για τα έτη 2020 -2022, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ.

  • (εισηγητές: ο κ. Κακογιαννάκης Νικόλαος εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Οικονομικών ΠΚ και η κα Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ)

3.2  Έγκριση 3ης τροποποίησης της αριθμ. 27353/02.02.2022 σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας – απολύμανσης στα κτίρια που στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο και οι Υπηρεσίες της Π.Ε. Ηρακλείου με αύξηση του συμβατικού ποσού λόγω αύξησης του κατώτερου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ.

  • (εισηγητές: ο κ. Κακογιαννάκης Νικόλαος εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Οικονομικών ΠΚ και η κα Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ)

 3.3 Tροποποίηση της αριθμ. 58347/12.3.2019 σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και κοινοπραξίας οικονομικών φορέων με την επωνυμία «ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α.Ε.- ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» για την παροχή υπηρεσιών «Ενίσχυση των ελέγχων στις ρυπογόνες για τα ύδατα δραστηριότητες στην Περιφέρεια Κρήτης», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ.– (εισηγητές: ο κ. Κακογιαννάκης Νικόλαος εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Οικονομικών ΠΚ και η κα Ραπτάκη Μαρία προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΠΚ) 3.4   Τροποποίηση σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, 75ο Υποέργο (νέο): «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΖΩΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ(ΣΟΥΔΑ, ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΚΛΠ.)», με Κ.Α. 2019ΕΠ80200006 της ΣΑΕΠ802 της Περιφέρειας Κρήτης (CPV: 45520000-8), σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων. – (εισηγητής ο κ. Καλογερής Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων)         3.5 Τροποποίηση σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, 76ο Υποέργο (νέο): ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΖΩΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ, ΣΤΑΛΟΣ ΚΛΠ.)», που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με Κ.Α. 2019ΕΠ80200006 της ΣΑΕΠ 802 της Περιφέρειας Κρήτης (CPV: 45520000-8), σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.     – (εισηγητής ο κ. Καλογερής Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων)      3.6 Τροποποίηση σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, 78ο Υποέργο (νέο): «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΖΩΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ (ΚΑΒΡΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ, ΚΑΛΥΒΕΣ ΚΛΠ.)», που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με Κ.Α. 2019ΕΠ80200006 της ΣΑΕΠ 802 της Περιφέρειας Κρήτης (CPV: 45520000-8), σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.– (εισηγητής ο κ. Καλογερής Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων) 3.7 Τροποποίηση σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΌ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ, ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ», ΥΠΟΕΡΓΟ 7o: « ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ  ΔΗΜΟΥ  ΧΑΝΙΩΝ», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.        – (εισηγητής ο κ. Καλογερής Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων) 3.8   Τροποποίηση σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας – φύλαξης και επιτήρησης των χώρων που στεγάζεται η Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Χανίων, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Χανίων.        – (εισηγητής ο κ. Καλογερής Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων)

3.9   Τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος της αρ. 118828/14-05-2021 σύμβασης για το υποέργο 2 με τίτλο: «Σχεδιασμός και παραγωγή υλικού προώθησης και προβολής» της πράξης: «Δράσεις Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Κρήτης 2019-2021», με κωδικό MIS 5031723, στο Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020», σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Τουρισμού ΠΕ Ηρακλείου.

(εισηγητής ο κ. Κώτσογλου Κυριάκος, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΚ)      4.  ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

4.1 Τροποποίηση της αρ. 14/2020 (ΦΕΚ 213Δ΄/27-4-2020) απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης με θέμα: Κήρυξη συμπληρωματικής αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την υλοποίηση του έργου: “Βελτίωση και συντήρηση οδικού άξονα Ηράκλειο – Μαλάδες”, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.

– (εισηγητής ο κ. Συριγωνάκης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου)

  1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

5.1  Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης σε Μνημόνιο Συνεργασίας & Κατανόησης με τον Δήμο Μαλεβιζίου και την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ, με αντικείμενο τη διερεύνηση αξιοποίησης έκτασης περίπου 2.500 στρεμμάτων κυριότητας Δήμου Μαλεβιζίου στην περιοχή Κορακιά – Φόδελε ΔΕ Γαζίου, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ.

– (εισηγητής ο κ. Ξυλούρης Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος ΠΚ)

 6.      ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 6.1  Α) Αποδοχή όρων συμμετοχής Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, ως δυνητικός δικαιούχος, στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας: 4.5 «Οδικές υποδομές», σύμφωνα με την Πρόσκληση Π78-219, Α/Α ΟΠΣ: 7058 με τίτλο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΧΑΝΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ», της Δ/νσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης, Β) Έγκριση Υποβολής Πρότασης – Αίτησης Χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΧΑΝΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ», προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ 24%, μέσω του ΠΣ ΕΠΑ, Γ) Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Κρήτης για τις έννομες ενέργειες και την υποβολή αιτήσεως χρηματοδότησης στην ανωτέρω Πρόσκληση ως ισχύει σήμερα και όπως αυτή τροποποιηθεί στο μέλλον, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.        – (εισηγητής ο κ. Καλογερής Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων) 6.2      Έγκριση: α) υποβολής πρότασης – αίτησης χρηματοδότησης της πράξης «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» στο ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ και  β) εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Κρήτης για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων (Αίτηση κ.λ.π), σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου. – (εισηγήτρια η κα. Λιονή Μαρία Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου)         7.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

7.1 α) Αποδοχή όρων συμμετοχής της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, ως δυνητικός δικαιούχος, στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας: 5.11 «Προώθηση ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό (συμμετοχή σε εκθέσεις, εμπορικές αποστολές κλπ.)», σύμφωνα με την Πρόσκληση Π78-212, Α/Α ΟΠΣ: 6987 με τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ AVOCADO ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ» της Δ/νσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης, στο πλαίσιο σύναψης προγραμματικής σύμβασης β) Έγκριση Υποβολής Πρότασης – Αίτησης Χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ AVOCADO ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ», προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ 24%, μέσω του ΠΣ ΕΠΑ, γ)Έγκριση όρων και σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης, Πολυτεχνείου Κρήτης, Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ) και Περιφερειακής Αναπτυξιακής Εταιρείας Κρήτης Α.Ε. (Π.ΑΝ.ΕΤΑΙ.Κ. Α.Ε.), για την υλοποίηση της αναφερόμενης πράξης που αφορά στο ερευνητικό πρόγραμμα, μετά τη χρηματοδότηση αυτής από το «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»  και δ) Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Κρήτης για τις έννομες ενέργειες και την υποβολή αιτήσεως χρηματοδότησης στην ανωτέρω Πρόσκληση ως ισχύει σήμερα και όπως αυτή τροποποιηθεί στο μέλλον, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής ΠΕ Χανίων.

– (εισηγητής ο κ. Παπαδεράκης Αντώνιος Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου, Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας)

7.2   Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης (ΠΣ) μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και της ΕΝΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ για την υλοποίηση του έργου «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΟΝΔΡΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ»,  σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.        – (εισηγητής ο κ. Συριγωνάκης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου) 7.3   Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Μελέτες και έργα αποκατάστασης και ανέγερσης ιερών ναών σεισμόπληκτης Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.        – (εισηγητής ο κ. Συριγωνάκης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου) 7.4 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των α) Ν.Π.Δ.Δ. Ενορίας Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Γεωργίου Μοιρών, β) ΟΤΑ Β βαθμού Περιφέρεια Κρήτη και γ) ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΕ Οργανικός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο την τεχνική και διοικητική στήριξη Ιεράς Μητρόπολης Γορτύνης και Αρκαδίας για το έργο “Μελέτες Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Γεωργίου Μοιρών” σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.        – (εισηγητής ο κ. Συριγωνάκης Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου) 7.5 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης  Πολιτισμικής Ανάπτυξης  μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, Περιφέρειας Κρήτης και  Δήμου Αγίου   Νικολάου για την υλοποίηση του έργου: «Καθαρισμός – ευπρεπισμός Αρχαιολογικού χώρου  Νήσου Σπιναλόγκας», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Λασιθίου.       – (εισηγητής ο κ. Ανδρουλάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου)

7.6 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης  Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ των Υπουργείων Πολιτισμού & Αθλητισμού,  Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Ο.Τ.Α. Β’ βαθμού «Περιφέρεια Κρήτης», Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού «Δήμος Αγίου Νικολάου», Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. «ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ» για την πράξη –  «ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Λασιθίου.

– (εισηγητής ο κ. Ανδρουλάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου)

  • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης  Πολιτισμικής Ανάπτυξης  μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΚΡΗΤΗΣ, και Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου για την υλοποίηση του έργου «Ολοκλήρωση επικαιροποίησης των μελετών ανάδειξης του Δικταίου Άντρου», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Λασιθίου.

– (εισηγητής ο κ. Ανδρουλάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου)

7.8  Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης – Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης και του Δήμου Αμαρίου, για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης για τη προστασία τμήματος στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Δήμου Αμαρίου», συνολικού προϋπολογισμού επτά  χιλιάδων ΕΥΡΩ  (7.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ρεθύμνου.

– (εισηγήτρια η κα. Λιονή Μαρία Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου)

7.9  Τροποποίηση της από 3-8-2021 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνης και Περιφέρειας Κρήτης – Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, που αφορά στην εκτέλεση του έργου «Mελέτη αντιμετώπισης βραχοπτώσεων στον λιμένα Αγ. Γαλήνης Δήμου Αγ. Βασιλείου», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών ΄Έργων ΠΕ Ρεθύμνου.

– (εισηγήτρια η κα Λιονή Μαρία  Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου)

7.10 Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης του άρθρου 10 του ν.3852/2010 μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Κρήτης, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων και μουσικού εργαστήριου “ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ” για την ενίσχυση του πολιτιστικού αποτυπώματος των δράσεων του μουσικού εργαστήριου ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΚ.

– (εισηγητής ο κ.Φασουλάκης Κωνσταντίνος  Εντεταλμένος ΠΣ Πολιτισμού  & Απόδημου Ελληνισμού ΠΚ)

7.11 Έγκριση σύναψης και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) για το έργο με τίτλο: «Εξειδικευμένη Επιστημονική Υποστήριξη και Αξιολόγηση του Προγράμματος «Εντομολογικής Επιτήρησης Κουνουπιών στην Περιφέρεια Κρήτης 2023-2025», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας  ΠΚ.– (εισηγητής ο κ. Λουμπούνης Μανώλης προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας  ΠΚ) 7.12 Έγκριση 4ης τροποποίησης παράτασης υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης (Α.Δ.Α.Μ.: 20SYMV007907158) μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Πανεπιστημίου Κρήτης, για την υλοποίηση της δράσης «Πολυδιάστατο πρόγραμμα πρόληψης ασθενειών και προαγωγής υγείας σε ωφελούμενους του ΤΕΒΑ» στο πλαίσιο της πράξης Κοινωνικής Σύμπραξης Περιφέρειας Κρήτης, «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019» με κωδικό ΟΠΣ 5029840 μέχρι 31-12-2023, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ.

(εισηγητής ο κ. Καμπουράκης Λάμπρος Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής ΠΚ και ο κ. Επιτροπάκης Σπυρίδωνας Γενικός Δ/ντής Δημόσιας  Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ)

 8.          ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  8.1 Έγκριση προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης Επαρχιακής Οδού 7 στην περιοχή των Αγίων Θεοδώρων για την εκτέλεση του έργου: «Εξωτερικός αγωγός αποχέτευσης ακαθάρτων από διασταύρωση ΠΑΓΝΗ έως φρεάτιο Δ.Ε.Υ.Α.Η», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου. – (εισηγητής ο κ. Συριγωνάκης Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου) 8.2 Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν την δευτερεύουσα Επαρχ. Οδό 45 «Βόνη – Θραψανός – Ευαγγελισμός – Αρχάγγελος – Καστέλλι Πεδιάδος (Καρδουλιανός)», για την εκτέλεση του έργου: «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και Μελέτη, Κατασκευή και Χρηματοδότηση των οδικών συνδέσεων», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου. – (εισηγητής ο κ. Συριγωνάκης Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου)

8.3 Έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης – εκτροπής της κυκλοφορίας για την κατασκευή κάτω διάβασης πεζών-μικρών οχημάτων του Ξενοδοχείου Blue Palace 5*, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου. – (εισηγητής ο κ. Ανδρουλάκης Ιωάννης, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου)

8.4          Παράταση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση εργασιών στο πλαίσιο του έργου: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», 44ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΜΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ – ΣΕΛΙΝΟΥ “, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων.       – (εισηγητής ο κ. Καλογερής Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων) 8.5    Έγκριση παράτασης εφαρμογής κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακή σήμανση) για την εκτέλεση εργασιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Κρήτης στο πλαίσιο του έργου: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ – ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ»,  σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.       – (εισηγητής ο κ. Σκουλάς  Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων ΠΚ) 9.  ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 9.1 Αποδοχή του ευρωπαϊκού  έργου «CRAVE H2- CRETE AEGEAN HYDROGEN VALLEY- Κοιλάδα Υδρογόνου Αιγαίου -Κρήτης», του χρηματοδοτικού πλαισίου HORIZON, στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης ως εταίρος, σύμφωνα με την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Ευρωπαϊκών, Διεθνών θεμάτων & Ανάπτ. Συνεργασιών Π.Κ.    – (εισηγητής ο κος Αλεξάκης Γεώργιος,  Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΠΚ) 9.2 Τροποποίηση της αριθμ. 38/2023 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου (πρακτ. 4/20-2-2023) ως προς την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για το ευρωπαϊκό έργο «DETOCS–«DEcarbonising the TOurism Industry Post Covid-19 Support – Υποστήριξη της τουριστικής βιομηχανίας μετά τον Covid-19 με την απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα», του χρηματοδοτικού πλαισίου Interreg Europe», σύμφωνα με την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Ευρωπαϊκών, Διεθνών θεμάτων & Ανάπτ. Συνεργασιών Π.Κ.

– (εισηγητής ο κος Αλεξάκης Γεώργιος,  Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΠΚ)

  1. Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των αριθμ. 02/31-01-2023, 03/12-02-2023, 04/20-02-2023, 05/20-02-2023 και 7/22-03-2023 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 παρ. 3 του Ν. 3852/2010.

– (εισηγητής ο κ. Ευάγγελος Ζάχαρης, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου)

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ


- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram


Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Σχετικά άρθρα

Back to top button