Nbaxevanis

Europlan
KOSA
ΚΡΗΤΗ

Εγκύκλιος Χριστουγέννων Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας & Χερρονήσου κ. Γερασίμου

BOX CAFE
DROP Palermo TECH HUB

Μᾶς ἀξιώνει καί ἐφέτος ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ νά ἑορτάζουμε Χριστούγεννα. «Σήμερον Ἄγγελοι τό βρέφος τό τεχθέν, θεοπρεπῶς δοξολογοῦσι». Ἡ Βηθλεέμ μιμεῖται τόν οὐρανό, γιατί ἀντί τούς ἀστέρες δέχεται τούς Ἀγγέλους ὑμνοῦντες, ἀντί τόν ἥλιο δέχεται τόν Ἥλιο τῆς Δικαιοσύνης, «τόν ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τόν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τόν μονογενῆ, τόν ἐκ τοῦ Πατρός γεννηθέντα πρό πάντων τῶν αἰώνων» καί «σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου καί ἐνανθρωπήσαντα».

Σήμερα, ὁ Παλαιός τῶν ἡμερῶν γίνεται βρέφος. Ὁ καθήμενος ἐπί θρόνου ὑψηλοῦ καί ἐπηρμένου το­ποθετεῖται σέ φάτνη. Ἐκεῖνος πού σπάει τά δεσμά τῆς ἁμαρτίας, ἐμπλέκεται στά σπάργανα. «Οὐ σκῆ­π­τρα καί θρόνοι, ἀλλ’ ἐσχάτη πτωχεία. Τί γάρ εὐτελέστερον σπηλαίου; Τί δέ ταπεινότερον σπαργάνων;»

Mechanical Solutions

Σήμερα, «ὁ ἄναρχος ἄρχεται καί ὁ Λόγος σαρκοῦται», «ἵνα τήν υἱοθεσίαν ἀπολαύωμεν», «αὐτός ἐ­νηνθρώπησεν, ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν». Ὁ Χριστός γίνεται ἄνθρωπος γιά νά κάνει ἐμᾶς τούς ἀν­θρώπους θεούς κατά χάριν. «Διαλάμπει ὁ τῆς Θεότητος πλοῦτος», γιά νά πλουτίσουμε ἐμεῖς ἀπό πνευματικά χαρίσματα.

Σήμερα, τό βροτεῖο γένος πανηγυρίζει τήν ἀνάπλασή του. Ὁ Χριστός προσλαμβάνει τήν ἀνθρώπινη σάρκα γιά νά μᾶς ἁγιάσει, μᾶς δίδει Πνεῦμα γιά νά μᾶς σώσει. Πάντες ἑορτάζουν βλέποντες τόν Θεό στήν γῆ καί τόν ἄνθρωπο στόν οὐρανό. «Συγκαταβαίνων ὁ Σωτήρ, τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων», ἐκπληρώνει τό σχέδιο τῆς Θείας Οἰκονομίας γιά τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Ἡ ἔλευση τοῦ Χριστοῦ στήν ἱστορία ἀποτελεῖ ἑορτή πνευματικῆς χαρᾶς καί θείας εὐφροσύνης γιά ὅλους ἐμᾶς τούς χοϊκούς καί παραπεσόντας πού ἀναζητοῦμε, ἐναγωνίως, τό ἀληθινό φῶς, πού θά φωτίσει τά σκότη τοῦ λογισμοῦ μας, πού θά μᾶς γλυτώσει ἀπό τά ποικίλα ἀδιέξοδα καί τίς κρίσεις, ἀπό τά λάθη καί τίς μικρότητες πού τραυματίζουν καθημερινά τήν ὕπαρξή μας.

Ἔχουμε ἀνάγκη τόν Ἐνανθρωπήσαντα Υἱό καί Λόγο τοῦ Θεοῦ, τόν ἀληθινό Ἐλευθερωτή τῶν ψυχῶν μας. Γι’ αὐτό ἐμφανίζεται ὡς Μακρόθυμος καί Πολυέλεος ἀνάμεσά μας καί ὄχι ὡς κοσμικός ἄρχοντας περιβεβλημένος τήν βύσσο καί τήν πορφύρα. Δέν ἐμφανίζεται ὡς κραταιός καί δυνατός, ὡς ἐξουσιαστής καί δυνάστης, ἀλλά ἐνδεδυμένος τήν ταπείνωση καί τήν ἀδοξία, τήν ἁπλότητα καί τήν ἀφάνεια, γιά νά μᾶς μηνύσει ὅτι τοῦτος ὁ κόσμος δέν μπορεῖ νά στηριχθεῖ στήν ἐγωπάθεια καί στήν ματαιοδοξία, στά χαμερπῆ καί στά χαμαίζηλα γιά νά προκόψει. Δέν μπορεῖ νά ἐμπιστευθεῖ ἕναν ἀνίερο προοδευτισμό, γιά νά οἰκοδομήσει ἕναν στεῖρο πολιτισμό μέ νέα ἤθη, ἀποξενωμένα ἀπό τίς ἀληθινές ἀξίες, τήν ἀξιοπρέπεια καί τόν σεβασμό τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, ὅπως διδάσκει τό Εὐαγγέλιο καί ἡ χορεία τῶν Πατέρων τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας.

Ἀγαπητοί μου,

«Κύριος ἐπήκουσε τῆς δεήσεως τῶν προφητῶν, ὁ Πατήρ οὐχ ὑπερεῖδεν ἡμῶν τό γένος ἀπολλύμενον» καί «ἐξαπέστειλεν τόν Υἱόν Αὐτοῦ, τόν Κύριον οὐρανόθεν ἰατρόν». Δυστυχῶς, ὁ ἀσθενής ἄνθρωπος δέν κατόρθωσε νά παραλάβει αὐτόν τόν Ἰατρόν εἰς τὰ ἴδια γιά νά θεραπεύσει τίς πληγές του, μέ ἀποτέλεσμα νά συνεχίζουν ἕως καί σήμερα νά αἱμορραγοῦν, ἐξ’ αἰτίας καί τῆς ἐπιβολῆς τοῦ θελήματος τῶν ἰσχυρῶν ἐπί τῶν ἀδυνάτων. Πόλεμοι καί ἀκαταστασίες παντοῦ, «ἐγείρεται ἔθνος ἐπί ἔθνος καί βασιλεία ἐπί βασιλείαν», μάχες καί ἔριδες, ποταμηδόν ρέει τό αἷμα ἀθώων ἀνθρώπων στό ὄνομα μιᾶς κάλπικης παγκόσμιας δικαιοσύνης, πού δέν ἔχει καμία ἀπολύτως σχέση μέ τήν Δικαιοσύνη καί τήν Εἰρήνη τοῦ Θεοῦ, τήν ὁποία ὕμνησαν οἱ Ἄγγελοι τήν νύκτα τῆς Γεννήσεως τοῦ Θεανθρώπου. Ἡ ἐπί γῆς εἰρήνη φαντάζει, ἐδῶ καί καιρό, σάν ἀπατηλό ὄνειρο τῶν καταφρονεμένων καί ἐμπερίστατων συνανθρώπων μας, πού ζοῦν τό δικό τους δράμα στίς ἐμπόλεμες ζῶνες σηκώνοντας καρτερικά τόν σταυρό τοῦ μαρτυρίου τους, γενόμενοι θύματα τῶν σκοτεινῶν οἰκονομικῶν συμφερόντων καί τῆς ἀνηλεοῦς ἐκμετάλλευσης τῶν κρατοῦντων.

Ἂς παρακαλέσουμε, τέκνα περιπόθητα και ἀγαπητά τῆς Ἐκκλησίας, τόν Γεννηθέντα Χριστό νά σκορπίσει στήν πολύπαθη γῆ μας τήν Ἐλπίδα τοῦ Οὐρανοῦ, νά χαρίσει τήν δική Του ἀληθινή Εἰρήνη στήν οἰκουμένη καί στίς καρδιές μας. Νά χαρίσει κάτι ἀπό τήν ἥμερη ἀθωότητα καί τήν ἄφοβη ἁγνότητά Του. Νά μᾶς δωρίσει καθαρότητα διαθέσεων, αἰσθημάτων, κινήτρων, ἐνεργειῶν. Νά μᾶς φωτίσει μέ τήν δύναμη τῆς ἀλήθειας καί τῆς ἀγάπης Του, ὥστε νά ἀντιστεκόμαστε σταθερά σέ κάθε μορφή διαφθορᾶς ἐξωτερικῆς ἤ ἐσωτερικῆς.

Αὐτή ἡ θερμή μας παράκληση νά γίνει κοινή προσευχή σήμερα, πού ἑορτάζουμε τήν ἀπαρχή τῆς σωτηρίας καί τῆς λυτρώσεως τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων, νά γίνει χρυσός καί λίβανος καί σμύρνα, νά γίνει προσφορά πρός τόν Δωρεοδότη Γεννηθέντα Χριστό γιά χάριν τῶν συνανθρώπων μας, ἀνεξαρτήτου θρησκείας, πολιτισμοῦ καί ἁπάσης τῆς κτίσεως.

Χριστός Ἐτέχθη! Ἀληθῶς Ἐτέχθη! Αὐτῷ ἡ δόξα καί τό κράτος εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν!

Μετά τῆς ἀγάπης τοῦ δι᾽ ἡμᾶς Ἐνανθρωπήσαντος Σωτῆρος Χριστοῦ

†Ὁ Πέτρας καί Χερρονήσου Γεράσιμος


- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram


Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Σχετικά άρθρα

Back to top button