Nbaxevanis

Europlan
KOSA
ΚΡΗΤΗ

Εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Mirum στον Άγιο Νικόλαο

ΜΗΛΟ
DROP Palermo TECH HUB
ZYGOS

Η Υπηρεσία κατέθεσε συγκεκριμένες και αναλυτικές προτάσεις μεταξύ των οποίων υπάρχουν παρατηρήσεις που αφορούν και τροποποιήσεις στην Φάση Κατασκευής που παρουσιάζουν ενδιαφέρον.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται πως, κατά τη φάση κατασκευής θα πρέπει να εφαρμοσθεί δέσμη μέτρων με στόχο την ελαχιστοποίηση των εκπομπών σκόνης ή αιωρούμενων σωματιδίων. Πιο συγκεκριμένα: Η διαβροχή των σωρών και των επιχωμάτων προτείνεται να γίνεται μέσω εγκατεστημένου συστήματος διαβροχής για να αποφεύγεται η σπατάλη νερού και να μειώνεται η πιθανότητα δημιουργίας περίσσειας εκπλυμάτων.

NOVA

Στην περίπτωση που ο εργοταξιακός χώρος χρησιμοποιηθεί και ως προσωρινός χώρος απόθεσης θα πρέπει οι σωροί υλικών να καλύπτονται εφόσον μένουν επί τόπου για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός. Εφόσον παραμένουν για μικρότερα διαστήματα θα πρέπει να διαβρέχονται τουλάχιστον στη διάρκεια της θερινής περιόδου. Ζητά ακόμα πλήρη κάλυψη οχημάτων μεταφοράς υλικών και αποφυγή υπερπλήρωσής τους, χαμηλές ταχύτητες σε χωμάτινες επιφάνειες, συστηματική διαβροχή εργοταξιακών διαδρόμων κατά τις ξηρές περιόδους του έτους. Ακόμα, να διαβρέχονται τα πλησίον του εργοταξίου δένδρα και θάμνοι, ώστε να αποφευχθεί πιθανή δυσμενής εξέλιξη στην ανάπτυξη τους από την εναπόθεση σκόνης στο φύλλωμά τους.

Εφόσον παρατηρηθεί σημαντική αύξηση της θολερότητας των επιφανειακών υδάτων και κριθεί αναγκαίο, προτείνεται η χρήση παραπετασμάτων ιλύος (silt screens) περιμετρικά του χώρου των εργασιών.

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Σύμφωνα με την πρόβλεψη, απαγορεύεται η απόθεση ή και η διάθεση υλικών εκσκαφής και κατεδάφισης σε φυσικούς υδάτινους αποδέκτες (ρέματα, θάλασσα), σε προστατευόμενες περιοχές και ιδίως εντός του Καταφυγίου Άγριας Ζωής που αναπτύσσεται σε κοντινή απόσταση βορειοδυτικά του επενδυτικού σχεδίου, σε ζώνες με φυσική βλάστηση, δασικού χαρακτήρα εκτάσεις και αρχαιολογικούς χώρους κηρυγμένους ή μη και/ή στην παραλιακή ζώνη. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ανεξέλεγκτη απόρριψη έστω και προσωρινή αποθήκευση υλικών έξω και γύρω από το χώρο του έργου.

Τα υπολείμματα σκυροδέματος να μην απορρίπτονται στο περιβάλλον. Οι εκκενώσεις και πλύσεις των υπολειμμάτων των βαρελιών σκυροδέματος θα γίνονται σε κατάλληλο χώρο της μονάδας παραγωγής του σκυροδέματος. Μετά το πέρας της λειτουργίας της μονάδας σκυροδέματος τα υπολείμματα σκυροδέματος, καθώς και τυχόν αποβλήτων που θα προκύψουν από την εξυγίανση της έκτασης, να διαχειριστούν στις πλησιέστερες μονάδες διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Νόμο 4819/2021 (άρθρο 30, παρ. 3) και την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010.

Mechanical Solutions

Εφόσον θα κατεδαφιστούν υφιστάμενες υποδομές που βρίσκονται εντός του γηπέδου του επενδυτικού σχεδίου (ξενοδοχείο ΗΡΑ θα προκύψουν ποσότητες αποβλήτων κατεδαφίσεων, τα οποία πρέπει να μεταφερθούν για διαχείριση στις πλησιέστερες μονάδες διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Νόμο. Επίσης υλικά που χαρακτηρίζονται ως «επικίνδυνα» ή αμιαντούχα υλικά πρέπει να απομακρυνθούν και να παραδοθούν για διαχείριση από αδειοδοτημένους φορείς σύμφωνα με το νόμο «Καθορισμός μέτρων και μεθόδων για την πρόληψη και μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκπομπές αμιάντου» και της κείμενης νομοθεσίας για τη διαχείριση των υλικών που χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα.

Ακόμα, οι προσωρινοί χώροι απόθεσης των υλικών εκσκαφής και των αδρανών υλικών εντός της ζώνης ΕΣΧΑΣΕ, δεν θα πρέπει να βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με υφιστάμενα ρέματα. Τα εναπομείναντα απόβλητα κατασκευών – κατεδαφίσεων και απορριμμάτων, να μεταφερθούν για διαχείριση στις πλησιέστερες μονάδες Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ), οι οποίες δραστηριοποιούνται στον Νομό Λασιθίου, σύμφωνα με το νόμο.

Κατά την υλοποίηση των εργασιών να προλαμβάνονται οι διαρροές υγρών αποβλήτων (π.χ. λιπαντικών ελαίων μηχανημάτων) και να μη γίνεται ανεξέλεγκτη διάθεσή τους, αλλά να συλλέγονται ξεχωριστά και να παραδίδονται για την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία διαχείριση.

Από την έναρξη του κύκλου εργασιών του έργου, έως την ολοκλήρωσή του, να υποβάλλονται στην αδειοδοτούσα αρχή και στην αρμόδια Υπηρεσία, μέχρι τέλος Απριλίου κάθε έτους, υπό μορφή τεχνικής έκθεσης, η διαχείριση των διαφόρων ρευμάτων αποβλήτων, εκτός των αστικών στερεών απορριμμάτων. Οι εν λόγω καταχωρήσεις να αποδεικνύονται με τα απαραίτητα παραστατικά (π.χ δελτία αποστολής, τιμολόγια κλπ).

Απαγορεύεται η τοποθέτηση ή και εγκατάσταση εντός δασικών εκτάσεων έστω και προσωρινά: μπαζών, προϊόντων εκβαθύνσεων, εργαλείων, εξοπλισμού, δομικών υλικών, πρώτων υλών, απορριμμάτων, προσωρινών εγκαταστάσεων, αποδυτηρίων, γραφείων, η διαμόρφωση δρόμων, έστω και απλής διέλευσης οχημάτων κ.λπ. ή οποιασδήποτε άλλη χρήση τους για την εξυπηρέτηση του έργου χωρίς άδεια από την οικεία δασική υπηρεσία.

Να προβλεφθεί ειδική κυκλοφορική ρύθμιση και να τοποθετηθεί κατάλληλη σήμανση στην περιοχή, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος ατυχημάτων. Να περιοριστεί στο απολύτως αναγκαίο η χρήση εκρηκτικών λόγω της γειτνίασης του γηπέδου ανάπτυξης του επενδυτικού σχεδίου με το Καταφύγιο Άγριας Ζωής «Οξυά» περιοχής Δήμου Αγίου Νικολάου Ν. Λασιθίου (ΦΕΚ797/Β/23-08-1977) ώστε να ελαχιστοποιείται η όχληση της άγριας πανίδας και ορνιθοπανίδας. Επειδή δε στην περιοχή επικρατεί το αστικό στοιχείο (σύμφωνα με το ΣΧΟΟΑΠ Αγίου Νικολάου υπάγεται σε Περιοχή Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης ΠΕΠΔ-Α2-α:Παραλιακή Ζώνη – Περιοχή Τουριστικής Ανάπτυξης), η προκαλούμενη στάθμη θορύβου, από τις δραστηριότητες του εργοταξίου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το όριο των 50dΒ(Α) όπως αυτό έχει καθορισθεί στο Π.Δ. 1180/1981.

Σε περίπτωση που αυτό δεν προκύπτει, θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη του εν λόγω ορίου.


- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram


Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Σχετικά άρθρα

Back to top button