AUTO & MOTO

Τι ισχύει για κάρτες ταχογράφων και κοινοτικές άδειες

Με εγκύκλιο του υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ενημερώνει όλους τους επαγγελματίες οδηγούς αλλά και τις μεταφορικές εταιρείες τι ισχύει σχετικά με τις κάρτες ταχογράφων αλλά και τις κοινοτικές άδειες εξαιτίας των προβλημάτων που προκάλεσε ο κορωνοϊός.

Ειδικότερα η εγκύκλιος αναφέρει ότι: «Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/698 (Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ L 165 της 27.5.2020 σελ. 10) ως προς τα θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών και επισημαίνουμε τα ακόλουθα σημεία των νέων ρυθμίσεων:

caffeine adv2020b

1.Το άρθρο 4 παρ. 2 και 3 κανονισμού 2020/698 παρατείνει την προθεσμία που έχουν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 παρ. 4 κανονισμού (ΕΕ 165/2014 για την έκδοση της κάρτας οδηγού ταχογράφου λόγω ανανέωσης και λόγω αντικατάστασης σε περίπτωση φθοράς, δυσλειτουργίας, απώλειας ή κλοπής. Αυτή η παρέκκλιση ισχύει για αιτήσεις που υποβάλλονται από την 1η Μαρτίου 2020 έως και την 31η Αυγούστου 2020. Η νέα κάρτα οδηγού σε αυτές τις περιπτώσεις χορηγείται το αργότερο μέσα σε δύο μήνες από την υποβολή της αίτησης. Έως ότου χορηγηθεί η νέα κάρτα ή έως τη λήξη της προθεσμίας των δύο μηνών, όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα, οι οδηγοί επιτρέπεται να συνεχίσουν να οδηγούν χωρίς κάρτα οδηγού, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Αίτηση ανανέωσης:

neratzoulis neo

-Η αίτηση ανανέωσης να έχει υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 κανονισμού 165/2014 μεταξύ της 1ης Μαρτίου 2020 και της 31ης Αυγούστου 2020.

-Ο οδηγός να πραγματοποιεί τις χειρόγραφες καταγραφές του άρθρου 35 παρ. 2 κανονισμού 165/2014.

-Αυτονόητο είναι ότι όσο διαρκεί η ισχύς της κάρτας οδηγού, ο οδηγός χρησιμοποιεί κανονικά την κάρτα του.

Αίτηση αντικατάστασης:

-Η αίτηση αντικατάστασης να έχει υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 4 κανονισμού 165/2014 μεταξύ της 1ης Μαρτίου 2020 και της 31ης Αυγούστου 2020.

-Η κάρτα οδηγού να έχει επιστραφεί στην αρμόδια αρχή (σε περίπτωση φθοράς ή δυσλειτουργίας), να έχει κλαπεί ή απωλεσθεί.

-Ο οδηγός να πραγματοποιεί τις χειρόγραφες καταγραφές του άρθρου 35 παρ. 2 κανονισμού 165/2014 από την ημερομηνία κλοπής, απώλειας, φθοράς ή δυσλειτουργίας της κάρτας του.

2.Σε περίπτωση που ο οδηγός δεν αποδεικνύει τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων, τότε η οδήγηση χωρίς κάρτα οδηγού δεν καλύπτεται από την εξαίρεση του κανονισμού και τα όργανα ελέγχου του άρθρου 3 της κυα Γ438/οικ.28317/2481/2009 (Β’ 989) βεβαιώνουν την παράβαση αριθμ. Ζ2 (δεν χρησιμοποιείται έγκυρη κάρτα οδηγού) της κ.υ.α. Φ450/38668/3534/2013 (Β’2061) καθώς και τυχόν συντρέχουσες παραβάσεις αναλόγως των περιστατικών της υπόθεσης.

3.Προκειμένου για οδηγούς με συνήθη τόπο κατοικίας την Ελλάδα, η περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών, μαζί με το αποδεικτικό υποβολής αιτήματος για ανανέωση/αντικατάσταση κάρτας ταχογράφου, εκδίδει με αίτηση του ενδιαφερομένου βεβαίωση στην αγγλική γλώσσα σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα (παράρτημα) για να διευκολύνεται ο καθ’ οδόν έλεγχος στο εξωτερικό. Και τα δύο έγγραφα πρέπει να βρίσκονται επί του οχήματος. Η βεβαίωση στα αγγλικά χορηγείται και για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί πριν την κοινοποίηση της παρούσας, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει χορηγηθεί η νέα κάρτα και δεν έχει παρέλθει διάστημα δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης.

4.Υπενθυμίζουμε ότι για τις εθνικές μεταφορές εμπορευμάτων από Έλληνες μεταφορείς εξακολουθούν να ισχύουν επί ελληνικού εδάφους τα προσωρινά μέτρα της αριθμ. Φ450/οικ.52365/2738/27-6-2019 εγκυκλίου μας (ΑΔΑ ΩΕΟΟ465ΧΘΞ-Β2Θ), η ισχύς των οποίων παρατάθηκε με την αριθμ. Φ450/οικ.92485/3972/19-12-2019 (ΑΔΑ 7ΧΑΝ465ΧΘΞΘΝΙ) εγκύκλιο.

5.Με το άρθρο 6 κανονισμού 2020/698 παρατείνονται ορισμένες προθεσμίες που θέτουν οι περιφερειακές υπηρεσίες μεταφορών στις μεταφορικές επιχειρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 13 κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009 και αφορούν την απόδειξη της οικονομικής επιφάνειας μεταφορικής επιχείρησης.

6.Το άρθρο 7 κανονισμού 2020/698 προβλέπει ότι η ισχύς των κοινοτικών αδειών και των βεβαιώσεων οδηγού με ημερομηνία λήξης μεταξύ 1ης Μαρτίου 2020 και 31ης Αυγούστου 2020 παρατείνεται για έξι μήνες από την ημερομηνία λήξης τους. Αντίστοιχα παρατείνεται η ισχύς των αντιγράφων κοινοτικής άδειας που έχουν χορηγηθεί.

Παράδειγμα 1: Η ισχύς κοινοτικής άδειας που θα είχε λήξει στις 2 Μαρτίου 2020 θεωρείται ότι έχει παραταθεί έως τις 2 Σεπτεμβρίου 2020.

Παράδειγμα 2: Η ισχύς κοινοτικής άδειας που θα έληγε στις 20 Αυγούστου 2020 θεωρείται ότι παρατείνεται έως τις 20 Φεβρουαρίου 2021.

7.Ο κανονισμός 2020/698 δίνει τη δυνατότητα σε ένα κράτος μέλος να αποφασίσει ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τα προσωρινά μέτρα των άρθρων 4 (προθεσμία ανανέωσης/αντικατάστασης καρτών ταχογράφου) και 7 (παράταση κοινοτικών αδειών/βεβαιώσεων οδηγού) για τους οδηγούς και τις επιχειρήσεις του. Οι οδηγοί και οι επιχειρήσεις των κρατών μελών που δεν εφαρμόζουν τα προσωρινά μέτρα ελέγχονται καθ’ οδόν στην Ελλάδα με τις ισχύουσες διατάξεις των κανονισμών 165/2014 και 1072/2009, χωρίς παρεκκλίσεις. Αντίστροφα, οι οδηγοί και επιχειρήσεις των κρατών μελών που κάνουν χρήση των ανωτέρω προσωρινών μέτρων, όπως η Ελλάδα, μπορούν να επικαλούνται αυτές τις παρεκκλίσεις όταν γίνεται οδικός έλεγχος στο έδαφος κράτους μέλους που δεν κάνει χρήση των αντίστοιχων παρεκκλίσεων για τις δικές του επιχειρήσεις.

Παράδειγμα: Η Βουλγαρία ενημέρωσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 3/6/2020 ότι αποφάσισε να μην εφαρμόσει ορισμένες διατάξεις του κανονισμού 2020/698, μεταξύ αυτών το άρθρο 4 παρ. 2, 3 σχετικά με την ανανέωση και αντικατάσταση καρτών οδηγού και το άρθρο 7 παρ. 1, 2 για την ισχύ των κοινοτικών αδειών και των βεβαιώσεων οδηγού. Αυτό σημαίνει ότι:

-κοινοτικές άδειες και βεβαιώσεις οδηγού που έχουν χορηγηθεί σε μεταφορικές επιχειρήσεις εγκατεστημένες στη Βουλγαρία και έχουν λήξει ή λήγουν μεταξύ 1ης Μαρτίου 2020 και 31ης Αυγούστου 2020 δεν θεωρείται ότι έχουν παραταθεί για έξι μήνες σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 και 2 κανονισμού 2020/698.

-Έλληνες μεταφορείς των οποίων η κοινοτική άδεια θα είχε λήξει ή θα έληγε στο ίδιο χρονικό διάστημα, μπορούν να επικαλεστούν την παράταση ισχύος του άρθρου 7 παρ. 1 και 2 κανονισμού 2020/698 κατά τον έλεγχο σε Βουλγαρικό έδαφος.

-Οδηγοί οχημάτων ταξινομημένων στη Βουλγαρία που έχουν υποβάλει αίτηση αντικατάστασης της κάρτας οδηγού λόγω βλάβης, φθοράς, απώλειας ή κλοπής, επιτρέπεται να οδηγούν χωρίς κάρτα μόνον υπό τις προϋποθέσεις και για τα χρονικά διαστήματα που επιτρέπει ο κανονισμός 165/2014 στα άρθρα 29 και 35. Οδηγοί Βουλγαρικών οχημάτων των οποίων η κάρτα οδηγού έχει λήξει δεν επιτρέπεται να οδηγούν χωρίς κάρτα

-Οδηγοί Ελληνικών οχημάτων μπορούν να επικαλεστούν την παρέκκλιση του άρθρου 4 καν. 2020/698 (ανωτέρω αρ. 1) κατά τον έλεγχο σε Βουλγαρικό έδαφος.»

CNA Stream

Αλλάζουμε την ενημέρωση σας...
Back to top button