ΚΟΣΜΟΣ

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης: Νέο πρόγραμμα για την απασχόληση των νέων 17-30 ετών

Με στόχο την τόνωση της απασχόλησης των νέων και της αλληλεγγύης μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε την Τετάρτη «το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης», που προβλέπει εθελοντική ή επαγγελματική απασχόληση.

Από την 7η Δεκεμβρίου, οι νέοι 17 έως 30 ετών μπορούν να εγγράφονται στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης στη διεύθυνση http://europa.eu/solidarity-corps. (το κατώτατο όριο ηλικίας για τη συμμετοχή σε ένα έργο είναι τα 18). Στόχος είναι η συμμετοχή 100.000 νέων στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης έως το τέλος του 2020, αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να τοποθετούνται στις 28 χώρες της ΕΕ, σε ένα έργο, είτε εθελοντικά, για μαθητεία ή κατάρτιση, είτε αναλαμβάνοντας μια θέση εργασίας, αυξάνοντας τις επαγγελματικές τους δεξιότητες, για περίοδο μεταξύ 2 και 12 μηνών.

Η συμμετοχή περιλαμβάνει ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η υγεία, η κοινωνική ένταξη, η συνδρομή στην παροχή τροφίμων, η κατασκευή καταλυμάτων, η υποδοχή, η στήριξη και η ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων, η προστασία του περιβάλλοντος και η πρόληψη φυσικών καταστροφών.Τι προβλέπει η διαδικασία

Η διαδικασία προβλέπει ότι με τη χρηματοδότηση της Επιτροπής, οργανώσεις και φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλληλεγγύης θα μπορούν να προσλαμβάνουν νέους για εθελοντική ή αμειβόμενη εργασία, για πρακτική άσκηση ή κατάρτιση, υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρούν τα κριτήρια των οργανώσεων υποδοχής και θα δηλώσουν ότι συμφωνούν με τον Χάρτη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

Όποιος είναι μεταξύ 17 και 30 ετών και είναι πολίτης της ΕΕ ή διαμένει νομίμως στην ΕΕ, μπορεί να εγγραφεί στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Η κατώτερη ηλικία συμμετοχής σε έργο αλληλεγγύης είναι τα 18.

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι ανοικτό σε όλους τους νέους, είτε ακολουθούν πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης, είτε είναι εργαζόμενοι ή άνεργοι.

Οι νέοι που εγγράφονται θα πρέπει να δηλώσουν ότι συμφωνούν με την αποστολή και τις αρχές του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, που στηρίζονται στις βασικές αξίες της ΕΕ, όπως η αλληλεγγύη, ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα, η προαγωγή μιας δίκαιης και ισότιμης κοινωνίας στην οποία επικρατεί ο πλουραλισμός, η αποφυγή των διακρίσεων, η ανοχή, η δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη και η ισότητα. Οι συμμετέχοντες θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της αλληλεγγύης μεταξύ των λαών της, με παράλληλο σεβασμό των πολιτισμών και των παραδόσεών τους.

Πώς θα γίνονται οι εγγραφές

Η εγγραφή μπορεί να γίνει μέσω της ειδικής ιστοσελίδας της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας στη διεύθυνση www.europa.eu/solidarity-corps

Κατά την εγγραφή, ο υποψήφιος θα κληθεί να δηλώσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, να προσδιορίσει τους τομείς ενδιαφέροντος και να επιλέξει αν εγγράφεται για εθελοντισμό, για επαγγελματικές δραστηριότητες ή και για τα δύο.

Η εγγραφή δεν εξασφαλίζει τοποθέτηση σε ένα έργο. Αυτό εξαρτάται από το αν υπάρχουν διαθέσιμα έργα και από το ενδιαφέρον των υποψηφίων. Ως γενική αρχή, όσο πιο ευέλικτος είναι κάποιος σε σχέση με τις διάφορες κατηγορίες δραστηριοτήτων και την επιλογή χωρών, τόσο μεγαλύτερη είναι κι η πιθανότητα να βρει μια θέση.

Στην ανακοίνωση της Επιτροπής τονίζεται ότι ούτε οι συμμετέχουσες οργανώσεις ούτε οι ενδιάμεσες οργανώσεις μπορούν να ζητήσουν ή να απαιτήσουν οικονομική συνεισφορά ή τέλη σε σχέση με τη συμμετοχή στο έργο αυτό καθ’ εαυτό από μέλος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

Για τοποθέτηση εθελοντή θα καλύπτονται κανονικά δαπάνες διαβίωσης, όπως σίτιση, στέγαση και χρήματα για τα καθημερινά έξοδα, καθώς και τα οδοιπορικά και τα έξοδα ασφάλισης.

Για τις επαγγελματικές δραστηριότητες (θέση εργασίας, πρακτική άσκηση, μαθητεία) θα υπάρχει σύμβαση εργασίας και οικονομική στήριξη για τα οδοιπορικά (έξοδα ταξιδίου και διαμονής για τη συνέντευξη, επίδομα μετεγκατάστασης και ταξιδίου επιστροφής). Επίσης, θα μπορούσε να υπάρξει συνεισφορά στα έξοδα αναγνώρισης των προσόντων, εφόσον απαιτείται για την ανάληψη εργασίας σε άλλη χώρα. Οι δαπάνες που πραγματικά καλύπτονται ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περίπτωση.

Εάν πρόκειται για θέση εργασίας, οι μισθολογικές συνθήκες θα ορίζονται σύμφωνα με τους νόμους, τους κανονισμούς και τις συλλογικές συμβάσεις που ισχύουν στη χώρα όπου βρίσκεται η θέση εργασίας.

Για θέσεις πρακτικής άσκησης και μαθητείας θα χορηγείται αποζημίωση διαμονής. Για θέσεις που καλύπτονται από σύμβαση εργασίας, ο συμμετέχων θα καλύπτεται από το δημόσιο σύστημα ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης της χώρας τοποθέτησης.

Για μια επαγγελματική δραστηριότητα (εργασία, μαθητεία ή πρακτική άσκηση), θα υπάρχει σύμβαση εργασίας και, επομένως, θα εφαρμόζεται η εθνική εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία και θα εξασφαλίζεται πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης. Για πρόσθετη ασφάλιση, π.χ. για την κάλυψη αστικής ευθύνης και ατυχημάτων, θα πρέπει να φροντίσει ο συμμετέχων.

Για εθελοντικές δραστηριότητες, οι συμμετέχοντες καλύπτονται από ασφάλιση για τα ιατρικά έξοδα, τη ζωή, την απομάκρυνση και τον επαναπατρισμό, την αστική ευθύνη, την απώλεια/κλοπή εγγράφων και εισιτηρίων.

Αυτοί που συμμετέχουν, είναι δυνατόν να τοποθετηθούν και στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ ή, ανάλογα με το ποιο πρόγραμμα της ΕΕ χρηματοδοτεί ένα συγκεκριμένο έργο, και σε άλλες χώρες (για παράδειγμα, στην Ισλανδία, τη Νορβηγία, την Τουρκία, το Λιχτενστάιν ή την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας).

Όταν ολοκληρώσουν την τοποθέτησή τους, δικαιούνται να λάβουν το πιστοποιητικό Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης το οποίο θα αποδεικνύει τη συμμετοχή τους σε ένα πανευρωπαϊκό εγχείρημα αντιμετώπισης των κοινωνικών προκλήσεων και τη δέσμευσή τους για να αλλάξει η κατάσταση.

Η δέσμευση αυτή, το ανοικτό πνεύμα έναντι άλλων λαών και πολιτισμών και οι δεξιότητες που θα αποκτήσουν από το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα αποτελέσει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στην αναζήτηση εργασίας στη συνέχεια.

Ευρύ φάσμα οργανώσεων, όπως οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, οι εθνικές και οι τοπικές αρχές θα μπορούσαν να αποτελέσουν συμμετέχουσες οργανώσεις.

Όσον αφορά το επαγγελματικό σκέλος, οι οργανώσεις και οι επιχειρήσεις μπορούν να επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν ενδιάμεσο φορέα, π.χ. μια δημόσια υπηρεσία απασχόλησης.

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης χρηματοδοτείται μέσω των υφιστάμενων χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ, με τη χρήση των υφιστάμενων χρηματοδοτικών πόρων από το πρόγραμμα Erasmus+, το πρόγραμμα της ΕΕ για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI), το πρόγραμμα LIFE, το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, το πρόγραμμα «Υγεία», το πρόγραμμα «Η Ευρώπη για τους πολίτες», το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η κατανομή των συμμετεχόντων στις κατάλληλες συμμετέχουσες οργανώσεις αναμένεται να ξεκινήσει την άνοιξη του 2017, ενώ οι πρώτες τοποθετήσεις θα πραγματοποιηθούν έως τα τέλη Ιουνίου του 2017.

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, αποτελεί υλοποίηση μιας από τις προτεραιότητες του οδικού χάρτη της Μπρατισλάβας δύο μόλις μήνες αφότου το εξήγγειλε ο Πρόεδρος Γιούνκερ, και εντάσσεται στο πλαίσιο της καταπολέμησης της ανεργίας των νέων μαζί με την Εγγύηση για τη Νεολαία και την Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων.

«Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα δημιουργήσει ευκαιρίες για τους νέους που επιθυμούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην κοινωνία και θα τους βοηθήσει να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους, γιατί και η υφήλιος και η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζονται περισσότερη αλληλεγγύη. Τούτο ήταν πάντα για μένα η βαθύτερη ουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μας ενώνουν οι Συνθήκες ή τα βιομηχανικά και οικονομικά συμφέροντα, αλλά οι αξίες μας. Και όσοι εργάζονται ως εθελοντές ζουν τις ευρωπαϊκές αξίες κάθε μέρα.», δήλωσε ο Πρόεδρος Γιούνκερ κατά την εξαγγελία της πρωτοβουλίας.

Σχετικά άρθρα

Back to top button
Close
Close