ΣΠΟΡ

Τι είναι το ΕΣΚΑΝ – Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης ΝτόπινγκΤο Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.) είναι ο Ελληνικός Εθνικός Οργανισμός Αντι-Ντόπινγκ. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Κώδικα Αντι-Ντόπινγκ (World Anti-Doping Code), oι Εθνικοί Οργανισμοί Αντι-Ντόπινγκ είναι οι αρχές που συστήνονται από κάθε χώρα, για να έχουν την κύρια ευθύνη και αρμοδιότητα της καταπολέμησης του ντόπινγκ σε εθνικό επίπεδο.

Το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. συστάθηκε και λειτουργεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 128 ΣΤ του Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με σκοπό το σχεδιασμό, την παρακολούθηση, τον έλεγχο, το συντονισμό και την εφαρμογή των δράσεων και προγραμμάτων για την καταπολέμηση του ντόπινγκ σε εθνικό επίπεδο.

mechanical adv 2021

apostolakis adv 2

Το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και αποτελείται από εννέα (9) μέλη, από τα οποία:

α. Τρία (3) μέλη είναι νομικοί με γνώσεις και εμπειρία σε θέματα αθλητισμού ή του ντόπινγκ.

swell adv 2021

β. Τρία (3) μέλη είναι επιστήμονες από το χώρο της Φαρμακολογίας, της Τοξικολογίας και της Ιατρικής με γνώσεις σε θέματα ντόπινγκ. Τα δύο πρώτα μέλη επιλέγονται από καταλόγους μελών Δ.Ε.Π. αντιστοίχων Εργαστηρίων, που υποβάλλουν οι Πρόεδροι των Τμημάτων Ιατρικής και Φαρμακευτικής των Α.Ε.Ι., και το τρίτο από κατάλογο, που υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.

kingeight 2021a detorakis adv jul2021< bakaliko lagos

γ. Τρία (3) μέλη είναι πρόσωπα κύρους από το χώρο του αθλητισμού. Από αυτά, ένα είναι μέλος Δ.Ε.Π. Τ.Ε.Φ.Α.Α. και επιλέγεται από κατάλογο που υποβάλλουν οι Πρόεδροι των Τ.Ε.Φ.Α.Α. των Α.Ε.Ι. και δύο υποδεικνύονται από την Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.). Από τα τελευταία το ένα είναι μέλος της Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε. ως αντιπρόσωπος αθλητικής ομοσπονδίας και το άλλο μη εν ενεργεία αθλητής υψηλού επιπέδου, μέλος της Επιτροπής Αθλητών της Ε.Ο.Ε.

Οι αρμοδιότητες του Ε.Σ.ΚΑ.Ν., σύμφωνα με το άρθρο 128 ΣΤ του Ν. 2725/1999, είναι οι ακόλουθες:

α. Η κατάρτιση του γενικού σχεδιασμού των ελέγχων ντόπινγκ, του ετησίου προγράμματος αυτών και η κατανομή των ελέγχων στα αθλήματα εντός και εκτός αγώνων, σε συνεργασία με τις αθλητικές ομοσπονδίες και τους αρμόδιους φορείς.
β. Η κατάρτιση, προώθηση και εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενημέρωσης και εκστρατειών πληροφόρησης για την πρόληψη χρήσης απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων, σε συνεργασία με τις αθλητικές ομοσπονδίες, τους λοιπούς αθλητικούς φορείς, τους εκπαιδευτικούς φορείς και τα μέσα ενημέρωσης.
γ. Η παρακολούθηση της εκπαίδευσης-κατάρτισης των Δειγματοληπτών Ελέγχου Ντόπινγκ και των διαδικασιών αδιάβλητης συλλογής και μεταφοράς των δειγμάτων σε διαπιστευμένο από το WADA (World Anti-Doping Agency, WADA) Εργαστήριο Ελέγχου Ντόπινγκ.
δ. Η χορήγηση ταυτοτήτων στους εντεταλμένους Δειγματολήπτες.
ε. Η παρακολούθηση και ενημέρωση ως προς τις διεθνείς εξελίξεις στον αγώνα για την καταπολέμηση του ντόπινγκ.
στ. Η διατύπωση γνώμης προς τον Υπουργό Πολιτισμού και τον Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την έκδοση κοινής απόφασης περί καθορισμού Απαγορευμένων Ουσιών και Μεθόδων.
ζ. Η εντολή διενέργειας ελέγχου ντόπινγκ.
η. Η παραλαβή των αποτελεσμάτων της ανάλυσης και η διαβίβασή τους, ύστερα από αξιολόγηση, στις οικείες αθλητικές ομοσπονδίες ή επαγγελματικούς συνδέσμους.
θ. Η παρακολούθηση της εφαρμογής των κανονισμών των αθλητικών ομοσπονδιών, σχετικά με τις διαδικασίες πειθαρχικού ελέγχου και την επιβολή κυρώσεων σε πρόσωπα που υποπίπτουν σε παραβάσεις ντόπινγκ.
ι. Η συνεργασία με αρμόδιους φορείς για τον περιορισμό της διακίνησης απαγορευμένων ουσιών.
ια. Η υποβολή προτάσεων προς τον Υπουργό Πολιτισμού περί μέτρων και σχεδίων νόμου ή κανονιστικών πράξεων σχετικών με την πρόληψη ή την καταστολή της χρήσης απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων.
ιβ. Η εξέταση αιτημάτων ένταξης άλλων φορέων στα προγράμματά του.

Τέλος, το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση του Καταλόγου των υπό Έλεγχο Αθλητών (ΚΕΑ) σε εθνικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό συλλέγει πληροφορίες διαμονής και προπόνησης των εν λόγω αθλητών (whereabouts information).


Newsroom

Το CNA είναι μία προσωπική δικτυακή ιδέα του Βαγγέλη Βαρνακιώτη, η οποία υλοποιήθηκε το 2000, για όσα αφορούν στην πολιτική, στην κοινωνία και στον πολιτισμό, που αυτά συμβαίνουν στην Κρήτη, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Το CNA από το 2000 κάνει μεγάλη προσπάθεια για να κρατηθεί στην επιφάνεια του ενδιαφέροντος, με συνέπεια, εγκυρότητα, σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, με συνεχείς αλλαγές, ανανεώσεις, διασφάλιση της «ασφαλούς» επίσκεψης, καθώς και προσθήκες νέων υπηρεσιών.-

Σχετικά άρθρα

Back to top button