ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία | Με email οι βαθμοί και οι τίτλοι στα Δημοτικά – Ψηφιακά τα απολυτήρια σε Γυμνάσια-Λύκεια

Ψηφιακά και η έκδοση απολυτήριων τίτλων σε Γυμνάσια και Λύκεια από φέτοςMε απόφαση του υπουργείου Παιδείας δεν απαιτείται η φυσική παρουσία γονέων και κηδεμόνων στη σχολική μονάδα (δημοτικά σχολεία) , προκειμένου να λάβουν βαθμούς και τίτλους των παιδιών τους.

Η απόφαση αναφέρει ότι η επίδοση της βαθμολογίας θα γίνει φέτος στα Δημοτικά σχολεία είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο στην τσάντα του κάθε μαθητή, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία γονέων και κηδεμόνων στη σχολική μονάδα. Σχετικά με τη βαθμολογία του Γ’ τριμήνου του σχολικού έτους 2020-2021για τα δημοτικά , η απόφαση αναφέρει τα εξής:

mechanical adv 2021

apostolakis adv 2

Α. Η επίδοση της βαθμολογίας του γ’ τριμήνου, καθώς και των τίτλων προόδου ή των τίτλων σπουδών των μαθητών/τριών θα γίνει στους γονείς/κηδεμόνες την ημέρα λήξης των μαθημάτων είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο στην τσάντα του κάθε μαθητή, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία γονέων και κηδεμόνων στη σχολική μονάδα την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021.

Β. Για τους μαθητές, που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από ή ήδη νοσούν ή στο οικογενειακό τους περιβάλλον υπάρχει άτομο που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή ήδη νοσεί και θα απουσιάζουν δικαιολογημένα από το σχολείο, η βαθμολογία του γ’ τριμήνου καθώς και οι τίτλοι προόδου ή οι τίτλοι σπουδών, θα επιδοθούν στους γονείς/κηδεμόνες είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε δια ζώσης κατά την ημέρα λήξης των μαθημάτων, λαμβανομένων εκείνων των εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID -19, όπως ισχύουν.

swell adv 2021

Ψηφιακά και η έκδοση απολυτήριων τίτλων σε Γυμνάσια και Λύκεια από φέτος

kingeight 2021a detorakis adv jul2021< bakaliko lagos

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση για την έκδοση και χορήγηση απολυτηρίων τίτλων, αποδεικτικών απόλυσης, αποδεικτικών ή πιστοποιητικών σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με χρήση νέων τεχνολογιών. Η απόφαση προβλέπει ότι από το σχολικό έτος 2016-2017 και για κάθε επόμενο, απολυτήριοι τίτλοι, αποδεικτικά απόλυσης, αποδεικτικά ή πιστοποιητικά σπουδών και έγγραφα που εκδίδονται κατά τη διάρκεια ή με την ολοκλήρωση των σπουδών σε κάθε τάξη των δημόσιων ή ιδιωτικών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δύνανται να εκδίδονται και μηχανογραφικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.) «my school» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή να ψηφιοποιούνται και να αναρτώνται ως ψηφιοποιημένα ηλεκτρονικά έγγραφα ή να ψηφιοποιείται και να αναρτάται το περιεχόμενό τους ή στοιχεία του, στο σύστημα αυτό.

Τα ανωτέρω έγγραφα δύνανται να εκδίδονται και να χορηγούνται, επίσης: α) είτε ως πρωτότυπα ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα β) είτε ως ηλεκτρονικά ακριβή αντίγραφα γ) είτε ως ψηφιοποιημένα ηλεκτρονικά αντίγραφα, εφόσον προέρχονται από φορέα του δημόσιου τομέα, ή ως ηλεκτρονικά ιδιωτικά έγγραφα κατά την έννοια του άρθρου 15 του ν. 4727/2020, εφόσον προέρχονται από ιδιωτική σχολική μονάδα.

Με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν στο ανωτέρω Π.Σ. εκδίδονται βεβαιώσεις, πιστοποιητικά ή αποσπάσματα του περιεχομένου των εγγράφων των παρ. 1 και 2, τα οποία βεβαιώνουν την κτήση των αντίστοιχων τίτλων, αποδεικτικών ή πιστοποιητικών σπουδών και εμπεριέχουν επιμέρους στοιχεία αυτών.

Έκδοση βεβαιώσεων, πιστοποιητικών ή αποσπασμάτων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ)

1. Κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο – χρήστης αιτείται την έκδοση των εγγράφων, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-Ε.Ψ.Π.).

2. Κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο – χρήστης εισέρχεται στην ως άνω ηλεκτρονική εφαρμογή, κατόπιν αυθεντικοποίησής του.

3. Οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά ή τα αποσπάσματα που εκδίδονται από την ηλεκτρονική εφαρμογή, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4727/2020, φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

4. Αρμόδιος φορέας για τη βεβαίωση της ακρίβειας της αποτύπωσης της ως άνω εξαγωγής των δεδομένων στο μορφότυπο ηλεκτρονικού εγγράφου που δημιουργείται και χορηγείται στο ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο – χρήστη, είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

5. Τα έγγραφα αναρτώνται και τηρούνται στη θυρίδα του φυσικού προσώπου – χρήστη.

6. Η επαλήθευση του περιεχομένου από κάθε λήπτη γίνεται μέσω της υπηρεσίας επαλήθευσης που παρέχεται από την ΕΨΠ με τη χρήση του μοναδικού αναγνωριστικού αριθμού επαλήθευσης.,

7. Οι φορείς του δημοσίου τομέα δύνανται, με βάση τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης, να επαληθεύουν την εγκυρότητα των στοιχείων που περιέχονται στα εκδοθέντα.

Τύπος και περιεχόμενο αποσπασμάτων

1. Τα αποσπάσματα των εγγράφων ως προς τον τύπο φέρουν: το εθνόσημο, την ονομασία του φορέα έκδοσης, την ονομασία του φορέα που βεβαιώνει το ακριβές των δεδομένων – στοιχείων, μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και την προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και την ημερομηνία έκδοσης.

2. Τα αποσπάσματα των εγγράφων του άρθρου 1 της παρούσας ως προς το περιεχόμενο εμπεριέχουν τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο του/της μαθητή/τριας, ονοματεπώνυμο πατέρα και μητέρας, έτος γέννησης του/ της μαθητή/τριας, σχολικό έτος παρακολούθησης, τάξη, όνομα σχολικής μονάδας (που εξέδωσε την πράξη απόλυσης), ονομασία ομάδας προσανατολισμού για το Γενικό Λύκειο ή ειδικότητας του τομέα για το Επαγγελματικό Λύκειο, αριθμό και ημερομηνία Πράξης απόλυσης και τον Γενικό Βαθμό Απολυτηρίου/Γενικό Μέσο Όρο ή τον Μέσο Όρο των Βαθμών Ετήσιας Επίδοσης των μαθημάτων ειδικότητας (Πτυχίο).

3. Στην παρούσα προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής τέσσερα (4) παραρτήματα (i, ii, iii, iv) με πρότυπους μορφότυπους ηλεκτρονικών εγγράφων για τα αποσπάσματα απολυτηρίων τίτλων Γυμνασίου, Λυκείου, Πτυχίου Επαγγελματικού Λυκείου και απολυτηρίου τίτλου Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.).


Σχετικά άρθρα

Back to top button