ΕΛΛΑΔΑ

Πως θα πληρώνει η Αυτοδιοίκηση από την νέα χρονιά το τέλος ταφής αποβλήτωνΣτην τροποποίηση του νομικού πλαισίου για το τέλος ταφής, προχωρά η Κυβέρνηση με το άρθρο 32 του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας που έχει τεθεί σε επίσημη δημόσια διαβούλευση έως την 4η Δεκεμβρίου.

Από την 1η Ιανουαρίου 2021 το σύνολο των αποβλήτων που διατίθενται σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) επιβαρύνεται με τέλος ταφής. Υπόχρεοι καταβολής του τέλους ταφής είναι οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) και οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού ή τα Νομικά Πρόσωπα που ανήκουν στους ΟΤΑ και ασκούν τις αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ του αρ.227 ν.4555/2018, καθώς και Νομικά Πρόσωπα τα οποία λειτουργούν ΧΥΤ.

mechanical adv 2021

apostolakis adv 2

Το τέλος ταφής ορίζεται σε 15 ευρώ ανά τόνο αποβλήτων και αυξάνεται ετησίως κατά 5 ευρώ ανά τόνο και έως την τιμή των 35 ευρώ ανά τόνο, η οποία και παραμένει σταθερή για τα επόμενα έτη.  Ειδικότερα για τα απόβλητα που προκύπτουν από την επεξεργασία των χωριστά συλλεγέντων αποβλήτων, από τα “Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών” (ΚΔΑΥ), τις “Μονάδες Επεξεργασίας Βιολογικών Αποβλήτων” (ΜΕΒΑ) ή τις “Μονάδες Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας Αποβλήτων” (ΜΕΑ) με τους κωδικούς οι οποίοι αναφέρονται στην παρ.3 του άρθρου, που διατίθενται σε ΧΥΤ, το τέλος ταφής ορίζεται 5 ευρώ ανά τόνο αποβλήτων και αυξάνεται ετησίως κατά 5 ευρώ ανά τόνο και έως την τιμή των 35 ευρώ ανά τόνο, η οποία και παραμένει σταθερή για τα επόμενα έτη.

Για την καταβολή του τέλους ταφής ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των υπόχρεων και, στις περιπτώσεις ΟΤΑ Α΄ βαθμού που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ με το αρ.227 ν.4555/2018, η Οικονομική Επιτροπή και ο Δήμαρχος.

swell adv 2021

Με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος δύναται να προβλέπονται εξαιρέσεις από την καταβολή του τέλους ταφής σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος, σε ειδικές χρήσεις όπως σε δομές προσωρινής υποδοχής/φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών, σε περιπτώσεις διαχείρισης αποβλήτων από φυσικές καταστροφές, καθώς και σε περιπτώσεις γεωγραφικών, πληθυσμιακών, κοινωνικών και οικονομικών ιδιαιτεροτήτων ΟΤΑ Α’ βαθμού, όπως οι ορεινοί και οι νησιωτικοί.

kingeight 2021a detorakis adv jul2021< bakaliko lagos

Το τέλος ταφής αποδίδεται από τους προαναφερθέντες υπόχρεους στο Πράσινο Ταμείο, σε ειδικό λογαριασμό που το Πράσινο Ταμείο οφείλει να τηρεί για τον σκοπό αυτό, και διατίθεται, με βάση τα ειδικά χρηματοδοτικά προγράμματα που αυτό εκπονεί:

α) κατά 50% στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού, με σκοπό την ενίσχυση δράσεων πρόληψης, χωριστής συλλογής και ανακύκλωσης καθώς και εν γένει αναβάθμισης του περιβάλλοντος,

β) κατά 40% σε OTA Α΄ βαθμού που έχουν υψηλές επιδόσεις στη χωριστή συλλογή και την ανακύκλωση με σκοπό την ενίσχυση δράσεων της περ.α’ και

γ) κατά 10% για τη χρηματοδότηση έργων έρευνας και τεχνολογίας για την ανακύκλωση και εν γένει για τη διαχείριση των αποβλήτων.

Το τέλος ταφής υπολογίζεται ανά 6μηνο με βάση τις πραγματικές ποσότητες αποβλήτων που διατέθηκαν στους ΧΥΤ και αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο από τους ανωτέρω υπόχρεους μέχρι τις 31 Οκτωβρίου του ίδιου έτους.   Το τέλος ταφής συνυπολογίζεται κατά την κατάρτιση του Κανονισμού τιμολόγησης των ΦΟΔΣΑ, συμπεριλαμβάνεται στο ετήσιο κόστος διαχείρισής τους και κατανέμεται στο σύνολο των ΟΤΑ Α΄ βαθμού, σύμφωνα με τον Κανονισμό τιμολόγησης.


Newsroom

Το CNA είναι μία προσωπική δικτυακή ιδέα του Βαγγέλη Βαρνακιώτη, η οποία υλοποιήθηκε το 2000, για όσα αφορούν στην πολιτική, στην κοινωνία και στον πολιτισμό, που αυτά συμβαίνουν στην Κρήτη, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Το CNA από το 2000 κάνει μεγάλη προσπάθεια για να κρατηθεί στην επιφάνεια του ενδιαφέροντος, με συνέπεια, εγκυρότητα, σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, με συνεχείς αλλαγές, ανανεώσεις, διασφάλιση της «ασφαλούς» επίσκεψης, καθώς και προσθήκες νέων υπηρεσιών.-

Σχετικά άρθρα

Back to top button