Europlan
KarnagiansToyland - JumboCosmos Fashion

BOX Cafe
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες διατάξεις για τη χρήση αιγιαλού και παραλίας

Ποιες είναι οι αλλαγές που αφορούν πολλούς εν όψει και της νέας τουριστικής περιόδου.

GMG

DROP CafePalermoTECH HUB

Νέες διατάξεις αναφορικά με τη χρήση αιγιαλού και παραλίας και την αδειοδότηση παραχώρησης χρήσης άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής, προστέθηκαν στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών.

Κατατέθηκε στη Βουλή με τίτλο “Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – Πρόγραμμα συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες μέχρι τη μεταβίβαση της κατοικίας τους στον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης του κεφαλαίου Α’ του μέρους δευτέρου του τρίτου βιβλίου του ν. 4738/2020 (Α’ 207) – Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2020/1151 και (ΕΕ) 2021/1159, νέος μειωμένος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση ιδίως της ενεργειακής κρίσης και άλλες διατάξεις“.

Συγκεκριμένα, με τις νέες διατάξεις:

α. Επιτρέπεται, χωρίς δημοπρασία, η παραχώρηση με αντάλλαγμα, μέχρι τις 31/10/2022, απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης, σε όμορα προς τον αιγιαλό και την παραλία, λιμνοθάλασσα, λίμνη ή πλεύσιμο ποταμό ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα, υπό τους ισχύοντες όρους του ν. 2971/2001.

Mechanical Solutions

Τεντοτεχνική

β.  Διατηρείται και για το έτος 2022 το αντάλλαγμα για τις παραχωρήσεις των άρθρων 13 και 13Α του ν. 2971/2001 που αποδίδεται από τον παραχωρησιούχο αφενός στον οικείο Ο.Τ.Α. σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) και αφετέρου στο Δημόσιο σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).

γ. Καθορίζεται το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος για το έτος 2022 σε ποσοστό 60% επί του αρχικώς υπολογισθέντος ανταλλάγματος. (άρθρο 65)

Zuper Service

Παρατείνεται έως 23/4/2024 η προθεσμία εντός της οποίας δύναται να υποβληθεί αίτηση προκειμένου τα αναφερόμενα έργα που έχουν κατασκευαστεί μέχρι τις 28.7.2011 άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής, στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη, την παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, τον πυθμένα και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού, να λάβουν παραχώρηση χρήσης. (άρθρο 66)

Διαβάστε αναλυτικά τι προβλέπεται με τις νέες διατάξεις:

Άρθρο 65

Έκτακτες ρυθμίσεις για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας αποκλειστικά για το έτος 2022, λόγω πανδημίας και έκτακτων συνθηκών

Αιτιολογική Έκθεση

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση θεσπίζεται και για το έτος 2022, η εξαιρετική διάταξη που ίσχυσε δυνάμει του άρθρου 20 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) και του άρθρου δέκατου τρίτου του ν. 4787/2021 (Α΄44) για τα έτη 2020 και 2021, αντίστοιχα. Η συγκεκριμένη ρύθμιση διατηρείται σε ισχύ λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης που προκαλεί η παρατεταμένη πανδημία, η οποία έπληξε το σύνολο της εθνικής οικονομίας, ιδίως δε τον τουρισμό και τις επιχειρήσεις που ασκούν συναφείς με αυτόν δραστηριότητες, αλλά και λόγω των έκτακτων συνθηκών που προκαλούν διεθνώς οι εξελίξεις στις σχέσεις Ρωσίας – Ουκρανίας. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι η παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας θα δοθεί και για την φετινή χρονιά και αυστηρώς μέχρι τις 31.10.2022, όχι μόνο σε κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως ήδη προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, αλλά και σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια, για λόγους αμιγώς οικονομικής ενίσχυσης των τουριστικών αυτών επιχειρήσεων. Αυτονοήτως βέβαια, ισχύουν οι περιορισμοί που ισχύουν και για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις.

Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 2, για το έτος 2022, λόγω των συνεπειών της πανδημίας αλλά και των οικονομικών επιπτώσεων σε όλους τους επαγγελματικούς κλάδους, διατηρείται η αύξηση του ποσοστού υπέρ του Ο.Τ.Α. επί του ανταλλάγματος παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, η οποία ίσχυσε για τα έτη 2020 και 2021, από 60 % σε 70 % με παράλληλη μείωση του ποσοστού του Δημοσίου από 40 % σε 30 %.

Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 3 ορίζεται ότι το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος, και για το έτος 2022, θα ανέρχεται σε ποσοστό 65 % επί του αρχικώς υπολογισθέντος ανταλλάγματος. Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνονται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, την αναψυχή και την εστίαση να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές δυσχέρειες που προκάλεσε η πανδημία, οι οποίες γίνονται πιο έντονες εξαιτίας των έκτακτων συνθηκών που προκαλούν διεθνώς οι εξελίξεις στις σχέσεις Ρωσίας Ουκρανίας.

Προτεινόμενες διατάξεις

Μέχρι τις 31.10.2022, στα όμορα προς τον αιγιαλό και την παραλία, λιμνοθάλασσα, λίμνη ή πλεύσιμο ποταμό, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια διαμερίσματα της υποπερ. γγ’ της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), τα οποία λειτουργούν νόμιμα, μπορεί να παραχωρείται με αντάλλαγμα η απλή χρήση αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης, χωρίς δημοπρασία, τηρουμένων των περιορισμών και προϋποθέσεων των παρ. 3, 4, 5 περ. α’, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (Α’ 285).

Εξαιρετικά για το έτος 2022 το αντάλλαγμα για τις παραχωρήσεις των άρθρων 13 και 13Α του ν. 2971/2001, όπως αυτό ρυθμίζεται στην παρ. 7 του άρθρου 15 του ιδίου νόμου, αποδίδεται κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%) στον οικείο ο.τ.α. και κατά τριάντα τοις εκατό (30%) στο Δημόσιο.

Για το έτος 2022 το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος καθορίζεται σε ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του υπολογισθέντος ανταλλάγματος, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 της υπό στοιχεία 47458ΕΞ2020/15.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών (Β’ 1864).

Άρθρο 66

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης για αδειοδότηση παραχώρησης χρήσης υφισταμένων άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής κατασκευών – Τροποποίηση παρ. 1α και 2γ άρθρου 14Α του ν. 2971/2001

Αιτιολογική Έκθεση

Με την προτεινόμενη τροποποίηση του πρώτου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14Α του ν. 2971/2001 (Α’ 285), δίδεται χρονική παράταση μέχρι τις 23.4.2024, ώστε για έργα των άρθρων 12, 12Α (προσχώσεις και τεχνικά έργα προστασίας από την θαλάσσια διάβρωση) και των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 14 (δηλαδή έργα που εξυπηρετούν σκοπούς κοινωφελείς ή προστασίας του περιβάλλοντος, ναυταθλητικούς, ερευνητικούς, ύδρευσης, αποχέτευσης, επιστημονικούς, ανάπλασης, βιομηχανικούς, εξορυκτικούς, συγκοινωνιακούς, λιμενικούς, ναυπηγοεπισκευαστικούς, ενεργειακούς, αλιευτικούς κ.λπ.), τα οποία κατασκευάστηκαν μέχρι τις 28.7.2011 στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη, την παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, τον πυθμένα και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού χωρίς απόφαση παραχώρησης της χρήσης, να μπορεί να υποβληθεί πλήρης αίτηση, προκειμένου να καταστεί δυνατό να λάβουν παραχώρηση χρήσης με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Με την προτεινόμενη τροποποίηση του πρώτου εδαφίου της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 14Α του ν. 2971/2001 (Α’ 285), προβλέπεται ότι η αποκλειστική προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 14Α του ν. 2971/2001 και η αναστολή που προβλέπεται στην περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 14Α του ν. 2971/2001, αναστέλλουν με την σειρά τους την παραγραφή των απαιτήσεων και δικαιωμάτων του ελληνικού Δημοσίου καθώς και την παραγραφή των ποινικών αδικημάτων που σχετίζονται με την κατασκευή και χρήση των έργων και εγκαταστάσεων του άρθρου 14Α αλλά και την αναγκαστική είσπραξη των επιβληθέντων προστίμων και αποζημιώσεων

Με την προτεινόμενη τροποποίηση του δευτέρου εδαφίου της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 14Α του ν. 2971/2001, προβλέπεται ότι κατά τη διάρκεια της αποκλειστικής προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 14Α του ν. 2971/2001, αλλά και κατά το διάστημα που εκκρεμεί η απόφαση επί της υποβληθείσας αίτησης για παραχώρηση της χρήσης, αναστέλλεται η πρόοδος των ποινικών διαδικασιών που σχετίζονται με την κατασκευή και χρήση των έργων και εγκαταστάσεων του άρθρου 14Α.

Προτεινόμενες διατάξεις

Στο πρώτο εδάφιο της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14Α του ν. 2971/2001 (Α’ 285), η φράση «μέσα σε τρία (3) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος» αντικαθίσταται από τη φράση «η οποία υποβάλλεται έως τις 23.4.2024» και η περ. α) της παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:«1. α) Έργα των άρθρων 12, 12Α και των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 14 που έχουν κατασκευαστεί μέχρι τις 28.7.2011 στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη, την παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, τον πυθμένα και το υπέδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού χωρίς να υφίσταται απόφαση παραχώρησης της χρήσης, ανεξαρτήτως της έκδοσης πρωτοκόλλου κατεδάφισης μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, μπορούν να λάβουν παραχώρηση χρήσης με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Οικονομικών, εκτός από εκείνα που προβλέπονται στο άρθρο 86 του ν. 4504/2017, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου προς την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, η οποία υποβάλλεται έως τις 23.4.2024. Στη ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου περιλαμβάνονται ξενοδοχειακές μονάδες, που έχουν κατασκευαστεί από το Δημόσιο, τον Ε.Ο.Τ. ή για λογαριασμό του ή των οποίων το Δημόσιο ή ο Ε.Ο.Τ. είχαν τη διαχείριση ή έργα που είναι ουσιωδώς απαραίτητα για τη λειτουργία των εν λόγω ξενοδοχειακών μονάδων του Ε.Ο.Τ.. Επίσης, υπάγονται και οι αυθαίρετες κατασκευές που εξυπηρετούν τη λειτουργία των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, για τις οποίες έχει γίνει υπαγωγή στις διατάξεις είτε του άρθρου 121 του ν. 4495/2017 είτε της περ. α’ της παρ. 19 του άρθρου 23 του ν. 4178/2013 (Α’ 174).

Η ρύθμιση του πρώτου εδαφίου της παρούσας δεν εφαρμόζεται για κατοικίες κάθε είδους, καταστήματα κάθε είδους, συμπεριλαμβανόμενων εμπορικών και υγειονομικού ενδιαφέροντος, με τα παραρτήματα και προσαρτήματά τους, κάμπινγκ, τουριστικά καταλύματα γενικά και ξενοδοχειακές μονάδες, εκτός των αναφερομένων στο προηγούμενο εδάφιο, καθώς και για τους τουριστικούς λιμένες του ν. 2160/1993. Για την αδειοδότηση ακολουθείται η διαδικασία των παρ. 6 επ. του άρθρου 14, με εξαίρεση την εγγυητική επιστολή της περ. στ’, επιπλέον δε, υποβάλλονται από τον αιτούντα οπωσδήποτε φωτογραφίες και χάρτης της ευρύτερης περιοχής με την ακριβή θέση του έργου και δημόσια έγγραφα και αεροφωτογραφίες συνοδευόμενες από υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού, από τα οποία να προκύπτει ο χρόνος κατασκευής και η έκταση των προς παραχώρηση της χρήσης ή εξαίρεση από την κατεδάφιση έργων, καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, ρητώς εξαιρουμένων των μαρτύρων και του όρκου.».

Στο πρώτο και στο δεύτερο εδάφιο της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 14Α του ν. 2971/2001, οι λέξεις «διετής» και «διετούς», αντιστοίχως, διαγράφονται και η περ. γ) διαμορφώνεται ως εξής:«γ) Η αποκλειστική προθεσμία της παραγράφου 1, καθώς και η αναστολή των μέτρων της περίπτωσης β΄, αναστέλλουν την παραγραφή των απαιτήσεων και δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και την παραγραφή των ποινικών αδικημάτων που σχετίζονται με την κατασκευή και χρήση των έργων και εγκαταστάσεων του παρόντος και την αναγκαστική είσπραξη των επιβληθέντων προστίμων και αποζημιώσεων. Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας και κατά το διάστημα που εκκρεμεί η απόφαση επί της υποβληθείσας αίτησης για παραχώρηση της χρήσης, αναστέλλεται η πρόοδος των ποινικών διαδικασιών που σχετίζονται με την κατασκευή και χρήση των έργων και εγκαταστάσεων του παρόντος. Αν απορριφθεί για οποιονδήποτε λόγο η αίτηση παραχώρησης της χρήσης, τότε λαμβάνονται και εκτελούνται όλα τα μέτρα, η έκδοση των οποίων είχε ανασταλεί.»


- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram


Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Σχετικά άρθρα

Back to top button