Macrame-Voulisma
Karnagians ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ Ποτηράκι

BOX Cafe

ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ 2019

Γιατί είναι σημαντική η ψήφος στις περιφερειακές εκλογές;

GMG

SKALA

LE DELICE ΣΕΡΓΙΑΝΙ Kosa

Γιατί είναι σημαντική η Περιφέρεια, η πρώην Νομαρχία; Γιατί πρέπει να μας ενδιαφέρουν οι περιφερειακές εκλογές, που θα διενεργηθούν στις 26 Μάϊου, εξίσου με τις υπόλοιπες εκλογές;

Η Περιφέρεια έχει σημαντικές αρμοδιότητες. Οι περισσότερες σχετίζονται με τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την βελτίωση του επιπέδου ζωής όλων μας.

DROP Cafe Palermo TECH HUB

Η Περιφέρεια προβαίνει στον αναπτυξιακό σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την υλοποίηση των σχετικών με αυτόν δράσεων. Συντονίζει τους φορείς που θα εκτελέσουν τα έργα, εκπονεί αναπτυξιακές μελέτες, διενεργεί ελέγχους για την τήρηση των δεσμεύσεων, τη νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών, την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου και την αξιοπιστία των οικονομικών στοιχείων.

Γενικά, ρόλος της είναι η παρακολούθηση της αναπτυξιακής πορείας του τόπου.

Mechanical Solutions

Τεντοτεχνική

Αφορά σχετικές δράσεις, προγράμματα, μελέτες και έργα τεχνικά, οδοποιία, αθλητικές εγκαταστάσεις, υποδομές εκπαίδευσης και πολιτισμού, έργα γεωργικής ανάπτυξης, εγγειοβελτιωτικά, αρδευτικά, υδροληπτικά, αντιδιαβρωτικά, αντιπλημμυρικά, κτηνοτροφίας, αλιευτικά, την υγεία, την πρόνοια, τους περιβαλλοντικούς όρους, τα γενικά πολεοδομικά σχέδια, τα σχέδια χωρικής και οικιστικής οργάνωσης, τις πολεοδομικές μελέτες των σχεδίων πόλεων και των οικισμών, τις άδειες ασκήσεως επαγγελμάτων και επαγγελματικών χώρων, θέματα για την παιδεία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την πολιτική προστασία και διοικητική μέριμνα κ.α.

Η Περιφέρεια βοηθάει τους Δήμους να αναπτυχθούν, να υλοποιήσουν έργα, μελέτες, προγράμματα, να ενταχθούν σε αναπτυξιακά ευρωπαϊκά ή εθνικά προγράμματα χρηματοδότησης. Εάν η Περιφέρεια λειτουργεί σωστά, ωθεί τους Δήμους να αναπτύξουν το έργο τους.

Zuper Service

Η Περιφέρεια συνθέτει τις φωνές του λαού ολόκληρης της Κρήτης και αποτελεί τον κρίσιμο ενδιάμεσο μεταξύ κεντρικής κυβέρνησης και Δήμων.

Η Περιφέρεια διατυπώνει προς τους κεντρικούς φορείς του δημόσιου τομέα προτάσεις για έργα και μέτρα πολιτικής, εθνικής σημασίας, που την αφορούν. Για παράδειγμα, η περιφέρεια Κρήτης μπορεί – αν και δεν έχει αρμοδιότητα υλοποίησης – να καταθέσει πρόταση και να ασκήσει έτσι πολιτική επιρροή προς την κυβέρνηση για την δημιουργία ενός σύγχρονου νέου ΒΟΑΚ για να εξυπηρετείται ολόκληρο το νησί. Αντίστοιχα μπορεί να κάνει σε κάθε τομέα ενδιαφέροντος. Γι’ αυτό όταν ακούμε έναν Περιφερειάρχη να βρίσκει σαν δικαιολογία για την έλλειψη επαρκών υποδομών ότι δεν έχει αρμοδιότητα θα πρέπει να ξέρουμε ότι έχει ο ίδιος ευθύνη που δεν άσκησε την πολιτική του επιρροή προς την κυβέρνηση, δεν διεκδίκησε αυτό που μπορούσε.

Η Περιφέρεια παραλαμβάνει τις αιτήσεις υπαγωγής ιδιωτικών επενδύσεων και παρακολουθεί την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, την πιστοποίηση των δαπανών, την υλοποίηση των εγκεκριμένων εργασιών, την καταβολή της επιχορήγησης του κόστους επένδυσης κ.λπ.

Η Περιφέρεια λειτουργεί βάση δεδομένων για την ενίσχυση, παρακολούθηση και εξέλιξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της περιφέρειας, κατά κλάδο και τομείς της οικονομίας. Για την πληροφόρηση και υποβοήθησή τους, με σκοπό την ανάπτυξη της επιχειρηματικής ικανότητας και ανταγωνιστικότητας τους και την διατύπωση προτάσεων για την ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων προς την κυβέρνηση.

Η Περιφέρεια εγκρίνει περιβαλλοντικούς όρους σχεδόν σε κάθε είδους δραστηριότητα, έργο και χωροθέτηση επένδυσης.

Η Περιφέρεια χορηγεί άδειες, εποπτεύει, ελέγχει σχεδόν όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες, στον αγροτικό τομέα, την κτηνοτροφία, την παραγωγή, την αλιεία, τους φυσικούς πόρους, τα νερά (άρδευση και κατά περιπτώσεις και ύδρευση), την ενέργεια, την βιομηχανία, τα μεταλλεία και λατομεία, τις πηγές και την παραγωγή ενέργειας, τις βιομηχανίες, τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, τις μεταφορές – επικοινωνίες. Επίσης, στους τομείς απασχόλησης – εμπορίου – τουρισμού έχει αρμοδιότητα σε διάφορα επιμέρους θέματα (π.χ. ωράρια, αργίες, παράταση πλαισίου λειτουργίας των καταστημάτων, έλεγχοι, επιβολή προστίμων, έλεγχος κανονικότητας των τιμών παρεχόμενων υπηρεσιών), στην κατάρτιση προγραμμάτων για τον τουριστικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη και την προβολή της περιφέρειας, σε συνεργασία με τον ΕΟΤ και τους Δήμους της περιφέρειας κ.α.

Η Περιφέρεια είναι αρμόδια για την κατασκευή, συντήρηση, ανακαίνιση των δρόμων του επαρχιακού δικτύου και του παλιού εθνικού δικτύου και για τα θέματα οδικής κυκλοφορίας, όπως οι μετρήσεις, η σήμανση οδών, που η συντήρηση τους ανήκε στην αρμοδιότητα της Κρατικής Περιφέρειας και των αντίστοιχων πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Είναι αρμόδια και για τις μελέτες ιδιωτικών λιμενικών έργων, έχει την ευθύνη τήρησης και παρακολούθησης της διαδικασίας κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για εκτέλεση δημοσίων έργων αρμοδιότητας περιφέρειας, για την οριοθέτηση ρεμάτων, τον έλεγχο τήρησης εφαρμογής των προδιαγραφών και κανονισμών που αφορούν τα υλικά και τους τρόπους κατασκευής δημόσιων έργων, τον έλεγχο τήρησης περιβαλλοντικών όρων προς εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος, την διαχείριση αποβλήτων, είναι υπεύθυνη για την δακοκτονία και πολλά άλλα.

Όλες οι αρμοδιότητές της αν ασκηθούν με δημοκρατική ευθύνη και ευαισθησία και εναρμονιστούν με την εθνική και ευρωπαϊκή πολιτική, μπορούν να εξυπηρετούν σοβαρούς σχεδιασμούς ώστε να μην σπαταλούνται χρήματα και δυνάμεις και να υπάρχει το μέγιστο αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, αντί να δίνουμε χρήματα ως Περιφέρεια για να φτιαχτεί ένα γήπεδο σε μια πόλη με μοναδικό κριτήριο την επιθυμία κάποιου αθλητικού συλλόγου (και να κατηγορηθούμε όχι αβάσιμα για ψηφοθηρία) είναι καλύτερο να έχουμε ένα ευρύτερο σχέδιο για τις αθλητικές υποδομές, σύμφωνο με τα εθνικά και ευρωπαϊκά δεδομένα και να θέσουμε ως όρο για την χρηματοδότηση την διενέργεια ορισμένων δράσεων (αθλητικών ή και εκπαιδευτικών) ώστε το γήπεδο που θα φτιαχτεί να εξυπηρετήσει όσο γίνεται ευρύτερες ανάγκες, να έχει μια κοινωνική και οικονομική ανταποδοτικότητα ώστε να μπορεί και να συντηρείται σε βάθος χρόνου.

Η Περιφέρεια αφορά τον καθένα μας και όλους μαζί.

Μανώλης Γ. Μενεγάκης

υπ. σύμβουλος π.ε. Λασιθίου

με τον συνδυασμό “Η ΚΡΗΤΗ ΜΠΡΟΣΤΑ”

του υπ. Περιφερειάρχη Κρήτης Αλέξανδρου Μαρκογιαννάκη


- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram


Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Σχετικά άρθρα

Back to top button