ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τριακόσια τον μήνα για σύνταξη και πολλά είναι…

Η νέα γενιά συνταξιούχων θα παίρνει συντάξεις 200 – 300 ευρώ, αφού έως και το 50% φτάνουν οι μειώσεις στις συντάξεις γήρατος όλων των ασφαλιστικών ταμείων, σύμφωνα με την Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους.

Οι μειώσεις αφορούν ασφαλισμένους που βγαίνουν στη σύνταξη προ του 67ου έτους, έχουν λίγα χρόνια ασφάλισης (λιγότερα από 25 χρόνια ή 7.500 ένσημα) και είχαν κατά τα τελευταία έτη του εργασιακού τους βίου χαμηλό μισθό (κάτω των 900 ευρώ). Οι διατάξεις έχουν ήδη ψηφιστεί και εφαρμόζονται από την 1.7.2015:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 2 (υποπαρ. Ε2 περ. 1) του Ν. 4336/2015 επέρχεται μεταβολή ως προς το καταβαλλόμενο ποσό σύνταξης λόγω γήρατος για όσους ασφαλισμένους συνταξιοδοτούνται από 1.7.2015 και μετά και είναι δικαιούχοι κατώτατου ορίου σύνταξης.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τη διάταξη, «για όσους η συνταξιοδότηση λόγω γήρατος από τους Οργανισμούς Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης αρχίζει από 1.7.2015 και εφεξής, λαμβάνουν μόνο το ποσό σύνταξης που προκύπτει βάσει των οικείων καταστατικών και γενικών διατάξεων (οργανικό ποσό).

Εάν το ποσό που προκύπτει είναι κατώτερο του εκάστοτε προβλεπόμενου κατωτάτου ορίου χορηγείται το (οργανικό) ποσό αυτό»…

Μετά τη συμπλήρωση του 67ου έτους, σύμφωνα με τη διάταξη, καταβάλλεται το εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο όριο. Σε περίπτωση που το προκύπτον (οργανικό) ποσό είναι μεγαλύτερο του κατώτατου ορίου, καταβάλλεται το (οργανικό) ποσό αυτό.

2. Στο προσχέδιο άλλωστε του Νέου Ασφαλιστικού που δόθηκε στη δημοσιότητα με τίτλο «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης» (άρθρο 7) ορίζεται ότι:
«α. Η εθνική σύνταξη καταβάλλεται σε όλους όσοι διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη, μεταξύ του 15ου και του 67ου έτους της ηλικίας τους ή του έτους της ηλικίας τους στο οποίο, κατά τις οικείες διατάξεις, θεμελιώνουν δικαίωμα πλήρους σύνταξης.

Η μόνιμη διαμονή αποδεικνύεται με τη διαδικασία που προβλέπεται για τη χορήγηση άδειας διαμονής στους πολίτες τρίτων χωρών.

Το ποσό της μειώνεται για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος κατά 1/40 για κάθε χρόνο που υπολείπεται των σαράντα (40) ετών διαμονής στην Ελλάδα, μεταξύ του 15ου και του 67ου έτους της ηλικίας.

β. Το ποσό της εθνικής σύνταξης μειώνεται αναλογικά στις περιπτώσεις θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος ή λόγω αναπηρίας.

Η μείωση της εθνικής σύνταξης προκειμένου για τους ασφαλισμένους που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη γήρατος, ανέρχεται σε 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται για τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης».

γ. Με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 145 του Ν. 3655/2008 (ΦΕΚ Α’ 58) προβλέπεται μείωση κατά 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται από το κατά περίπτωση απαιτούμενο όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης και μέχρι 60 μήνες κατ’ ανώτατο όριο.

δ. Στην υποπαρ. Ε3 Ν. 4336/2015 ορίζεται ότι: «β. Εάν η σύνταξη καταβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου αυτού, το συνολικό ποσοστό της μείωσης της σύνταξης που προβλέπεται από τις διατάξεις αυτές (6-30%), προσαυξάνεται κατά 10% (συνολική μείωση έως 40%!) και μέχρι τη συμπλήρωση του κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενου νέου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης».

Ο μέσος όρος

Από τις παραπάνω διατάξεις μπορεί ο καθένας να κατανοήσει ότι οι μεγάλοι χαμένοι των επόμενων ετών θα είναι όλοι οι ασφαλισμένοι μετά το 1993, δικαιούχοι κατώτερων και κατώτατων συντάξεων, όσοι δηλαδή κατά τον χρόνο υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης έχουν λίγα έτη ασφάλισης (κάτω των 25 ετών ή 7.500 Η.Α.), με χαμηλές αποδοχές (κάτω των 900 ευρώ μεικτά), οι οποίοι με τις λεγόμενες αυξημένες ποινές («πέναλτι») λόγω ορίου ηλικίας αποχωρούν από 1 έως 5 έτη νωρίτερα του 67ου.

Ας σημειωθεί εδώ ότι ο μέσος όρος εισόδου των νέων μας στην αγορά εργασίας είναι τα 30-32 έτη, λόγω της πολύ υψηλής ανεργίας, ενώ, ακόμα και όταν βρουν εργασία, είναι εντελώς απίθανο να εργαστούν αδιαλείπτως έως τα 62 τους έτη με 40 (!) χρόνια ασφάλισης, όπως απαιτούν οι μνημονιακοί νόμοι 4093/2012 και 4336/2015.

Είναι επίσης γνωστό ότι η μερική απασχόληση στις νέες θέσεις εργασίας έχει αυξηθεί κατά 46%, ενώ οι νέες συμβάσεις εργασίας είναι συνήθως υπό καθεστώς υποαπασχόλησης.

Συνεπώς, οι περισσότεροι ασφαλισμένοι στο άμεσο μέλλον θα αναγκαστούν να βγουν στη σύνταξη πρόωρα, δηλαδή πριν από το 67ο έτος της ηλικίας τους. «Και εκεί τους περιμένει ο μνημονιακός Προκρούστης, που θα τους οδηγήσει σε συντάξεις πείνας με εξοντωτικές ποινές μείωσης που φτάνουν ακόμα και το 40%!», όπως επισημαίνει η ΕΝΥΠΕΚΚ.

Παραδείγματα

Παρακάτω ακολουθούν πέντε αντιπροσωπευτικά παραδείγματα που καταδεικνύουν όσα παραπάνω υποστηρίζει η ΕΝΥΠΕΚΚ και τη δημιουργία της νέας γενιάς χιλιάδων συνταξιούχων με συντάξεις 200-300 ευρώ!

Παράδειγμα 1: Στα 62 με 15 έτη ασφάλισης, σύνταξη 192 ευρώ

Νέος ασφαλισμένος με 15ετή συντάξιμο χρόνο, από τον οποίο 2 1/2 έτη την τελευταία πριν από την υποβολή της αίτησης πενταετία, υπέβαλε συνταξιοδοτικό αίτημα γήρατος τον Ιούνιο του 2015, με τη συμπλήρωση του 62ου έτους.

Το οργανικό ποσό πλήρους σύνταξης υπολογίζεται σε 320 ευρώ, αφού το προνοιακό τμήμα καταργήθηκε με το τρίτο μνημόνιο για όλους προ του 67ου έτους ηλικίας.

Επί του ποσού αυτού υπολογίστηκε μείωση 30%, δηλαδή 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται του 67ου και στο ποσό που προέκυψε υπολογίστηκε περαιτέρω μείωση 10% (βάσει της υποπαρ. Ε3 ν. 4336/2015).

Επομένως, η δικαιούμενη σύνταξη ανήλθε από 1.7.2015 σε 192 ευρώ μηνιαίως, πλην σχετικών κρατήσεων.

Με τη συμπλήρωση του 67ου το ποσό σύνταξης θα αναχθεί στο κατώτατο όριο, μειωμένο κατά 30%, δηλαδή σε 224ευρώ (επιστρέφεται στον συνταξιούχο μόνο η μείωση – «ποινή» του 10%)! Η σύνταξη αυτή, μειωμένη κατά 30% ,θα ισχύσει εφ’ όρου ζωής!

Παράδειγμα 2: Στα 62 με 20 έτη ασφάλισης, σύνταξη 282 ευρώ

Παλαιός ασφαλισμένος με 20 έτη συντάξιμο χρόνο υποβάλλει αίτημα για σύνταξη τον Απρίλιο 2016 με τη συμπλήρωση του 62ου έτους. Με αποδοχές της τάξης των 800 ευρώ, το οργανικό ποσό είναι 470 ευρώ.

Επί του ποσού αυτού θα υπολογιστεί μείωση 30% (δηλαδή 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται του 67ου) και στο ποσό που θα προκύψει, θα υπολογιστεί περαιτέρω μείωση – «ποινή» 10% (βάσει της υποπαρ. Ε3 Ν. 4336/2015).

Επομένως, η δικαιούμενη σύνταξη θα ανέλθει σε 282 ευρώ μηνιαίως, πλην σχετικών κρατήσεων (συνολική μείωση 40%) μέχρι το 67ο έτος ηλικίας. Με τη συμπλήρωση του 67ου έτους το ποσό σύνταξης θα αναχθεί στο κατώτατο όριο, μειωμένο κατά 30%, δηλαδή σε 329 ευρώ (επιστρέφεται μόνο το 10% στον συνταξιούχο) εφ’ όρου ζωής!

Παράδειγμα 3: Στα 62 με 20 έτη ασφάλισης, σύνταξη 300 ευρώ

Παλαιός ασφαλισμένος με 20 έτη συντάξιμο χρόνο, υπέβαλε αίτημα για σύνταξη τον Ιανουάριο του 2016 με τη συμπλήρωση του 62ου έτους.

Με μεικτές αποδοχές της τάξης των 800 ευρώ, το οργανικό ποσό της σύνταξης ανέρχεται σε 500 ευρώ. Επί του ποσού αυτού υπολογίζεται μείωση 30%, δηλ. η σύνταξη ανέρχεται σε 350 ευρώ και επί του ποσού αυτού θα υπολογιστεί περαιτέρω μείωση 10% (βάσει της υποπαρ. Ε3 Ν. 4336/2015).

Επομένως, η δικαιούμενη σύνταξη ανέρχεται σε 300 ευρώ μηνιαίως, πλην σχετικών κρατήσεων, μέχρι το 67ο έτος ηλικίας.

Μετά τη συμπλήρωση του 67ου έτους, η σύνταξη θα επανέλθει στα 350 ευρώ (αποδίδεται στον συνταξιούχο μόνο το 10%), την οποία θα λαμβάνει ο συνταξιούχος, μειωμένη κατά 30%, εφ’ όρου ζωής!

Παράδειγμα 4: Στα 62 με 22 έτη ασφάλισης, σύνταξη 315 ευρώ

Νέος ασφαλισμένος συνταξιοδοτείται σε ηλικία 62 ετών με 22 έτη συνταξίμου χρόνου. Το ποσό της πλήρους σύνταξής του υπολογίζεται σε 500 ευρώ, αλλά θα λάβει ποσό μειωμένης σύνταξης 315 ευρώ από την έναρξη συνταξιοδότησης μέχρι τον προηγούμενο μήνα της συμπλήρωσης του 67ου έτους (συνολική μείωση 40%).

Με τη συμπλήρωση του 67ου θα λάβει σύνταξη 350 ευρώ (αποδίδεται στον συνταξιούχο μόνο η μείωση του 10%), δηλαδή μειωμένη κατά 30%, εφ’ όρου ζωής!

Παράδειγμα 5: Στα 62 με 25 έτη ασφάλισης, σύνταξη 360 ευρώ

Παλαιός ασφαλισμένος με 25 έτη συντάξιμο χρόνο υπέβαλε αίτημα για σύνταξη τον Μάρτιο του 2016 με τη συμπλήρωση του 62ου έτους. Με μεικτές αποδοχές της τάξης των 1.000 ευρώ, το οργανικό ποσό είναι 600 ευρώ.

Επί του ποσού αυτού υπολογίστηκε μείωση 30% (δηλαδή 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται του 67ου) και στο ποσό που θα προκύψει και περαιτέρω μείωση 10% (βάσει της υποπαρ. Ε3 ν. 4336/2015).

Επομένως, ο ανωτέρω ασφαλισμένος θα δικαιούται 360 ευρώ μηνιαίως, πλην σχετικών κρατήσεων, μέχρι το 67ο έτος της ηλικίας (μείον 40%) και 420 ευρώ (μείον 30%) εφ’ όρου ζωής!

Όλες οι παραπάνω διατάξεις και υπολογισμοί της υποπαρ. Ε3 του άρθρου 2 Ν. 4336/2015 (τρίτο μνημόνιο) ισχύουν για κάθε κατηγορία ασφαλισμένων όλων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης. Εξυπακούεται ότι αφορά και όλες τις επικουρικές συντάξεις.

Από το επιπλέον ποσοστό μείωσης 10% εξαιρούνται οι νέοι ασφαλισμένοι που συνταξιοδοτούνται ως μητέρες και χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιών. Και αυτοί μετά το 67ο έτος θα λαμβάνουν το 70% (-30%) της σύνταξης που δικαιούνται.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button
Close