ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εφορία: Τι να προσέξουν φέτος όσοι είχαν εισόδημα από ακίνητα

Πώς πρέπει να συμπληρωθεί η φορολογική δήλωση έτσι ώστε να ισχύσει η έκπτωση του 5% και τις απαλλαγές που προβλέπει ο νόμος

Ιδιαίτερη προσοχή σε 10 σημεία πρέπει να δώσουν φέτος οι φορολογούμενοι που απέκτησαν το 2019 εισοδήματα από ακίνητη περιουσία για να συμπληρώσουν ορθά τα έντυπα των φορολογικών τους δηλώσεων μέσω του συστήματος TAXISnet.

caffeine adv2020b

Οι φορολογούμενοι αυτοί θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο TAXISnet πρώτα το έντυπο Ε2, που φέρει την ονομασία «αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας», και κατόπιν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν το βασικό έντυπο της φορολογικής δήλωσης Ε1.

Κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή της αναλυτικής κατάστασης μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας (του εντύπου Ε2) και του βασικού εντύπου της φορολογικής δήλωσης (Ε1) οι ιδιοκτήτες ακινήτων πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα τα εξής σημεία:

neratzoulis neo

Προκειμένου να δηλωθούν ενοίκια που έμειναν ανείσπρακτα το 2019 και αφορούν στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την έκδοση της απόφασης αποβολής ή της διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου μέχρι την εκτέλεση αυτής, η οποία έλαβε χώρα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, αρκεί η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και έκθεσης αποβολής και εγκατάστασης που έχει συνταχθεί από τον δικαστικό επιμελητή, ότι για το ανωτέρω διάστημα τα μισθώματα δεν έχουν εισπραχθεί.

Υπολογίστε τον φόρο για εισοδήματα από τα ακίνητα ΕΔΩ

Τα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας τα οποία δεν εισπράχθηκαν το 2018 και δηλώθηκαν πέρυσι στους κωδικούς 125-126 της φορολογικής δήλωσης (του εντύπου Ε1) ως ανείσπρακτα, αλλά εισπράχθηκαν κατά το έτος 2019, δηλώνονται φέτος κανονικά ως εισπραχθέντα ανά κατηγορία ακινήτου και είδος μίσθωσης στο έντυπο Ε2 και τα επιμέρους ποσά μεταφέρονται κατά κατηγορία ακινήτου στους αντίστοιχους κωδικούς της δήλωσης Ε1.

Ποσοστό 5% επί του εισοδήματος από ενοίκια ή επί του τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση ακινήτου αφαιρείται (εκπίπτει) από το εισόδημα αυτό, καθώς θεωρείται ότι αντιστοιχεί σε δαπάνες επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης, ή άλλες πάγιες και λειτουργικές δαπάνες. Ο υπολογισμός της έκπτωσης αυτής γίνεται αυτόματα από το σύστημα TAXISnet κατά την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ 

Back to top button