GMG Constructions | adv


Οικονομία

Νόμος Κατσέλη: 330 αιτήσεις σε 16 ημέρες – Αλλαγές στην νέα πλατφόρμα


Magali-Elounda

Από αρχές Δεκεμβρίου, μέχρι και σήμερα έχουν υποβληθεί περίπου 330 αιτήσεις, με το… ξεκαθάρισμα, ωστόσο, να αφορά σε περισσότερες από 40.000 εκκρεμείς υποθέσεις, οι οποίες θα εκδικάζονταν το μακρινό 2032!

Την αίτησή τους για υπαγωγή στον Νόμο Κατσέλη έσπευσαν να υποβάλουν εκ νέου δεκάδες δανειολήπτες, προκειμένου να λάβουν δικάσιμο μέσα στο α’ εξάμηνο του 2021 και έτσι, να μην χάσουν την προστασία της κύριας κατοικίας τους.

mechanical adv 2021

zuper adv 2021

Από τις αρχές Δεκεμβρίου, οπότε και τέθηκε σε λειτουργία η σχετική πλατφόρμα, μέχρι και σήμερα έχουν υποβληθεί περίπου 330 αιτήσεις, με το… ξεκαθάρισμα, ωστόσο, να αφορά σε περισσότερες από 40.000 εκκρεμείς υποθέσεις, οι οποίες θα εκδικάζονταν το μακρινό 2032!

Με βάση την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), άλλωστε, το ποσοστό των δανειοληπτών που έχουν αιτηθεί νομικής προστασίας εξακολουθεί να παραμένει υψηλό, με τις οφειλές τους να αντιστοιχούν σε σχεδόν 13,2% του συνολικού υπολοίπου των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ήτοι περί τα 7,74 δισ. ευρώ από τα 58,7 δισ. ευρώ.

«Τα δάνεια αυτής της κατηγορίας αφορούν είτε σε φυσικά πρόσωπα (ν. 3869/2010) είτε σε νομικά πρόσωπα (ν. 4307/2014)», επισημαίνεται στην Ενδιάμεση Έκθεση για την Νομισματική Πολιτική 2020 και προστίθεται: «Ειδικότερα, το 27,1% των μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων έχει υπαχθεί σε καθεστώς νομικής προστασίας, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τα καταναλωτικά δάνεια είναι 17,4% (σ.σ. 5,5 δισ. ευρώ και 1,23 δισ. ευρώ αντίστοιχα)».

Οι πρώτοι, πάντως, που έπρεπε να κάνουν εγγραφή στην πλατφόρμα, συναινώντας στην άρση του τραπεζικού και φορολογικού τους απορρήτου και εξουσιοδοτώντας, ταυτόχρονα, τους δικηγόρους τους για να «τρέξουν» την όλη διαδικασία, ήταν εκείνοι που είχαν αιτηθεί προστασίας μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2014.

Όσον αφορά στις υπόλοιπες προθεσμίες, αυτές έχουν ως εξής:

α) Από τις αρχές Δεκέμβρη έως και τις 31 Γενάρη του 2021 για αιτήσεις από 1η Γενάρη του 2015 έως και τέλη Ιούνη του 2015.

β) Από την 1η Δεκεμβρίου έως και τις 15 Φεβρουαρίου 2021 για αιτήσεις από 1η Ιουλίου 2015 έως και 31 Δεκεμβρίου 2015.

γ) Από την 1η Δεκεμβρίου 2020 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2021, προκειμένου για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών που κατατέθηκαν από 1η.1.2016 έως και 30.6.2016.

δ) Από την 1η Δεκεμβρίου 2020 έως και την 15 Μαρτίου 2021 για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών που κατατέθηκαν από 1η.7.2016 έως και 31.12.2016.

ε) Από την 1η Δεκεμβρίου 2020 έως και τις 31 Μαρτίου 2021 για αιτήσεις από 1η.1.2017 έως και 30.6.2017.

στ) Από την 1η Δεκεμβρίου 2020 έως και τις 15 Απριλίου 2021 για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών που κατατέθηκαν από 1η.7.2017 έως και 31.12.2017.

ζ) Από την 1η Δεκεμβρίου 2020 έως και τις 30 Απριλίου 2021 για αιτήσεις από 1ης.1.2018 έως και 30.6.2018.

η) Από την 1η Δεκεμβρίου 2020 έως και τις 15 Μαίου 2021 για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών που κατατέθηκαν από 1η.7.2018 έως και 31.12.2018.

θ) Από την 1η Δεκεμβρίου 2020 έως και τις 31 Μαίου 2021 για αιτήσεις από 1η.1.2019 και μετά.

ι) Προκειμένου για υποθέσεις, οι οποίες, ανεξαρτήτως του χρόνου κατάθεσης του εισαγωγικού δικογράφου, αναβάλλονται μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος νομοσχεδίου σε δικάσιμο μετά από τις 15.6.2021, η αίτηση επαναπροσδιορισμού κατατίθεται από την 1η Δεκεμβρίου 2020 έως και την 30η.6.2021. Μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία κατατίθεται η αίτηση επαναπροσδιορισμού και για τις υποθέσεις, που ματαιώνονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος σ/ν και επαναφέρονται με κλήση, η οποία προσδιορίζεται σε δικάσιμο μετά από την 15η.6.2021.

Στο μεταξύ, κατά την ορισμένη δικάσιμο δεν εξετάζονται μάρτυρες και η υπόθεση συζητείται και χωρίς την παρουσία των διαδίκων ή των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, εκτός εάν ο ειρηνοδίκης κρίνει διαφορετικά. Τότε «διατάσσει με διάταξη που κοινοποιείται στους διαδίκους με ηλεκτρονικά μέσα και επέχει θέση κλήτευσης την επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο σε χρόνο όχι συντομότερο από 15 ημέρες και όχι μεγαλύτερο από 60 ημέρες από τη δημοσίευση της διάταξης».

Αλλαγές στην πλατφόρμα

Μία νέα εκδοχή της πλατφόρμας, στην οποία θα έχουν ενσωματωθεί πολλές από τις βελτιώσεις ή προσαρμογές που έθεσαν υπόψη της κυβέρνησης οι αρμόδιοι φορείς – μεταξύ των οποίων και οι δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας – αναμένεται να «ανέβει» την προσεχή εβδομάδα.

Σύμφωνα με τις παραπάνω πηγές, θα αυτοματοποιηθεί ο μηχανισμός, τόσο της κοινοποίησης της ημερομηνίας δικασίμου και του αποτελέσματος της δίκης στους διαδίκους κατόπιν της σχετικής ενημέρωσης από τα Ειρηνοδικεία, όσο και της ενημέρωσης των διαδίκων σε περίπτωση παραίτησης και επανυποβολής της αίτησης επαναπροσδιορισμού.

Σε κάθε περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:

  • Εφόσον περιλαμβάνονται στην αίτηση με οποιαδήποτε ιδιότητα (π.χ. αιτών, πληρεξούσιος δικηγόρος, αντίκλητος, διάδικος κ.λπ.) να επιλέξουν «Εγγραφή στην πλατφόρμα» για να λαμβάνουν τις σχετικές κοινοποιήσεις.
  • Εάν είναι οι αιτούντες να επιλέξουν «Εξουσιοδότηση πληρεξουσίου Δικηγόρου – Επισκόπηση αίτησης» μετά την εγγραφή για να εξουσιοδοτήσουν δικηγόρο να υποβάλει την αίτηση και να παρακολουθούν την εξέλιξή της.
  • Εάν είναι δικηγόροι και έχουν εξουσιοδοτηθεί για την υποβολή και τη διαχείριση της αίτησης να επιλέξουν «Δημιουργία – Διαχείριση αίτησης».
  • Τέλος, εάν είναι διάδικοι σε υποβληθείσα αίτηση να επιλέξουν «Πρόσβαση σε αίτηση επαναπροσδιορισμού».


Σχετικά άρθρα

Back to top button