ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξοικονομώ – Αυτονομώ: Τι αλλάζει στην πλατφόρμα

Με στόχο μεγαλύτερος αριθμός ενδιαφερομένων να μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα  Εξοικονομώ – Αυτονομώ, το υπουργείο Ενέργειας προχωρά σε τεχνικές παρεμβάσεις  στη λειτουργία της πλατφόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα.

Οι αλλαγές στοχεύουν στο να δίνεται επαρκής χρόνος και χώρος στις κατηγορίες συμμετεχόντων που κινδύνευαν να μείνουν εκτός από το Εξοικονομώ – Αυτονομώ, ώστε να μπορέσουν να συμμετάσχουν.

caffeine adv2020b

Οι αλλαγές αποφασίστηκαν ώστε να αποφευχθεί ο αποκλεισμός κάποιων από τη μαζική «εισβολή» στο πρόγραμμα των πελατών των συμβούλων που προχώρησαν σε με μεγάλο αριθμό αιτήσεων. Με τον τρόπο που λειτουργούσε μέχρι πρότινος η πλατφόρμα τα οργανωμένα γραφεία, έκλειναν τις θέσεις και αποκλείοντας   άλλους δικαιούχους από τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο Σάββατο, το ΥΠΕΝ μετέθεσε κατά 14 ημέρες τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα, σε 4 περιφέρειες και συγκεκριμένα σε Αν. Μακεδονία – Θράκη (25 Ιανουαρίου αντί για 11 Ιανουαρίου), Δυτική Μακεδονία (27 Ιανουαρίου αντί για 13 Ιανουαρίου), Κεντρική Μακεδονία (29 Ιανουαρίου αντί για 15 Ιανουαρίου) και Θεσσαλία (1η Φεβρουαρίου αντί για 20 Ιανουαρίου).

neratzoulis neo

Η υποβολή των αιτήσεων που αφορούν στις πολυκατοικίες θα ξεκινήσει από τις 3 Φεβρουαρίου σε όλη την επικράτεια.

Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 850 εκατ. ευρώ και παρέχει επιδότηση έως και 85% για την υλοποίηση οικιακών παρεμβάσεων με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών.

Θα ακολουθήσεις αμέσως μετά και νέο πρόγραμμα   Εξοικονομώ – Αυτονομώ προϋπολογισμού 1 δις. ευρώ, που πρόκειται να βγει στο πρώτο εξάμηνο του 2021.

Απλές οδηγίες για να γραφτείτε στην πλατφόρμα

1. Η συνολική διαδικασία και τα στάδια αίτησης πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσα από το πληροφοριακό σύστημα της επίσημης διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος https://exoikonomo2020.gov.gr, με τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet.

2. Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει αν θα χρησιμοποιήσει Σύμβουλο Έργου ή συμπληρώνει ο ίδιος τα απαραίτητα στοιχεία για την αίτησή του. Δηλώνει στο πληροφοριακό σύστημα (κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης και λήψης από την ΑΑΔΕ, η κατά περίπτωση με συμπλήρωση στοιχείων) τα οικονομικά στοιχεία καθώς και τα στοιχεία του ακινήτου για το οποίο γίνεται η αίτηση και ελέγχεται εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του Προγράμματος. Επίσης, καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστημα τα βασικά στοιχεία του Α΄ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (τα επιμέρους στοιχεία του Α’ ΠΕΑ αντλούνται από το buildingcert), ώστε να γίνει ο έλεγχος/υπολογισμός του ενεργειακού στόχου. Παράλληλα, επισυνάπτονται ηλεκτρονικά σε μορφή pdf τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στο στάδιο αυτό.

3. Καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα οι παρεμβάσεις που έχουν επιλεχθεί, οι ποσότητες και το αντίστοιχο κόστος τους. Τέλος, δηλώνει το χρηματοδοτικό σχήμα (Ίδια Κεφάλαια/δάνειο) με το οποίο ο χρήστης επιθυμεί να καλύψει την ιδιωτική του συμμετοχή στο πρόγραμμα.

4. Εφόσον η αίτηση δεν έχει ελλείψεις και υπάρχει διαθεσιμότητα πόρων από το Πρόγραμμα (Άμεση Ενίσχυση και Ταμείο Εξοικονομώ ΙΙ σε περίπτωση Δανείου), ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει την αίτησή του λαμβάνοντας στη συνέχεια μοναδικό εξαψήφιο ακέραιο αριθμό πρωτοκόλλου (στάδιο οριστικής υποβολής αίτησης) και δεσμεύεται το σχετικό ποσό για την επιχορήγηση.

5. Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για τον επιλέξιμο προϋπολογισμό, το ποσοστό και το ποσό της επιχορήγησης, το ανώτατο επιλέξιμο κόστος των παρεμβάσεων, του σύμβουλου έργου, τυχόν μελετών καθώς και των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων. Ο εξαψήφιος αριθμός ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου αποδίδεται με την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο και δεσμεύεται το σχετικό ποσό, πριν την ολοκλήρωση των παραπάνω ελέγχων από τον δικαιούχο.

6. Για τις υποβληθείσες αιτήσεις (δηλαδή αιτήσεις με πρωτόκολλο και δέσμευση της ενίσχυσης), για τις οποίες ο αιτών έχει επιλέξει ότι θα προχωρήσει σε υπαγωγή στο Πρόγραμμα με Δάνειο, τίθεται προθεσμία 130 ημερών για την έναρξη και ολοκλήρωση της διαδικασίας δανειοδότησης, εντός της οποίας θα πρέπει να καταχωρηθεί, υποβληθεί και εξεταστεί αίτηση για δανειοδότηση σε συνεργαζόμενη τράπεζα, ώστε μέχρι το πέρας της προθεσμίας η αίτηση να οδηγηθεί «προς Υπαγωγή». Οι συνεργαζόμενοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί οφείλουν να ολοκληρώσουν τον πιστοληπτικό έλεγχο εντός 60 ημερών από τη χρονική στιγμή που ο ενδιαφερόμενος έχει αναρτήσει το σύνολο των απαιτούμενων για τη λήψη του δανείου δικαιολογητικών και υποβάλει την αίτηση δανείου του.

7. Κατά τακτά χρονικά διαστήματα καταρτίζεται λίστα υπαγωγής από τον δικαιούχο με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου ολοκληρωμένης αίτησης (έγκριση δανείου, όπου απαιτείται) και αποστέλλεται στην Επενδυτική Επιτροπή: Έκδοση Απόφασης υπαγωγής/απόρριψης αιτήσεων/Ενημέρωση Ωφελουμένου ηλεκτρονικά από το πληροφοριακό σύστημα/Κοινοποίηση της έγκρισης στο Χρηματοπιστωτικό οργανισμό (όπου απαιτείται).

8. Ο ωφελούμενος υποβάλλει δήλωση αποδοχής της συμμετοχής του στο πρόγραμμα (και τους όρους αυτού) ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα μέχρι και 30 ημέρες πριν από την λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου υλοποίησης του έργου. Στην περίπτωση που έχει επιλεγεί λήψη δανείου, η υπογραφή της δανειακής σύμβασης από τον ωφελούμενο πραγματοποιείται εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.

Καταχωρούνται τα στοιχεία των προμηθευτών στο σύστημα (έλεγχος ενεργών ΑΦΜ). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει προηγηθεί η εγγραφή του προμηθευτή ως χρήστη και ο ορισμός τουλάχιστον ενός επαγγελματικού λογαριασμού ΙΒΑΝ. Με την υπογραφή της δανειακής σύμβασης υπάρχει δυνατότητα εκταμίευσης ποσοστού 70% του δανείου, το οποίο αποτελεί προκαταβολή για την υλοποίηση του έργου.

9. Οι προμηθευτές και ο ωφελούμενος ενημερώνονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος για την κατάθεση των προκαταβολών δανείου. Στην περίπτωση που στο χρηματοδοτικό σχήμα της απόφασης υπαγωγής προβλέπεται η καταβολή ιδίων κεφαλαίων, τότε οι ωφελούμενοι τα καταβάλουν στον ανάδοχο/προμηθευτή ως προκαταβολή, μόνο όμως μέσω τραπεζικού συστήματος και τα καταχωρούν στο πληροφοριακό σύστημα. Τίθεται υπόψη ότι η καταβολή των ιδίων κεφαλαίων δεν γίνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος και η παρακολούθηση της βαρύνει τον ωφελούμενο και τον εκάστοτε ανάδοχο/προμηθευτή.

Ο ωφελούμενος είναι υπεύθυνος για το ύψος της προκαταβολής που καταβάλλει στον ανάδοχο/προμηθευτή. Ακολουθεί η υλοποίηση των παρεμβάσεων και η 2η Ενεργειακή επιθεώρηση/Έκδοση δεύτερου πιστοποιητικού (Β΄ΠΕΑ). Μετά την έκδοση του Β’ ΠΕΑ, ο ωφελούμενος ή ο σύμβουλος έργου καταχωρεί στο σύστημα τα στοιχεία του Β’ ΠΕΑ και τα αναλυτικά στοιχεία των παραστατικών δαπανών των παρεμβάσεων. Τα στοιχεία του Β΄ΠΕΑ αντλούνται από το buildingcert.

10. Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων και τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: Ο ωφελούμενος καταχωρεί τη δήλωση πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου και την παροχή των κινήτρων του προγράμματος στο πληροφοριακό σύστημα επισυνάπτοντας τα παραστατικά δαπανών και τα λοιπά δικαιολογητικά. Ο ωφελούμενος ενημερώνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος για το τελικό επιλέξιμο κόστος καθώς και για το ποσό των ιδίων κεφαλαίων που απαιτείται να καταβάλει στους προμηθευτές/αναδόχους. Διενεργείται έλεγχος των δικαιολογητικών από τον δικαιούχο και διευθετούνται τυχόν εκκρεμότητες εντός οριζόμενων προθεσμιών. Με τη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος και σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής, διαμορφώνεται, βάσει και των υποβαλλόμενων παραστατικών δαπανών, ο τελικός συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός του έργου.

Ο δικαιούχος, εφόσον διαπιστώσει την καταβολή των ιδίων κεφαλαίων από τον Ωφελούμενο για την εξόφληση των δαπανών, ενημερώνει τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό ώστε να καταβάλει την επιχορήγηση και την εκταμίευση του συνόλου του δανείου, κατά περίπτωση, για την εξόφληση των επί πιστώσει παραστατικών δαπανών (αναδόχων/προμηθευτών κ.λπ.) και την καταβολή στον Ωφελούμενο του ποσού που του αντιστοιχεί για τα εξοφλημένα παραστατικά δαπάνης.

Σχετικά άρθρα

Back to top button