Macrame-Voulisma
Karnagians ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ Ποτηράκι

BOX Cafe

ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βγήκε ο διαγωνισμός για 1.000 MW πράσινης ενέργειας

GMG

SKALA

LE DELICE ΣΕΡΓΙΑΝΙ Kosa

To Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκήρυξε τον διαγωνισμό για περισσότερα από 1.000 MW  πράσινης και καθαρής ενέργειας. Η δημοπρατούμενη ισχύς αφορά αιολικούς, φωτοβολταϊκούς σταθμούς και έργα Σ.Η.Θ.Υ.Α., και προβλέπει ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών. Τον διαγωνισμό διενεργεούν από  κοινού η ΡΑΕ και το ΥΠΕΝ.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση , η πρώτη ανταγωνιστική διαδικασία,  θα διενεργηθεί με το μοντέλο της συνεχούς υποβολής προσφορών εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος (two-step continuous bidding).

DROP Cafe Palermo TECH HUB

H ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς για την πρώτη κοινή ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών που θα αφορά σταθμούς που πρόκειται να εγκατασταθούν στη χώρα καθορίζεται ως ακολούθως:

– στα 54 €/MWh για την τεχνολογία των φωτοβολταϊκών, και
-στα 63 €/MWh για την τεχνολογία των αιολικών.

Mechanical Solutions

Τεντοτεχνική

Πολύ σημαντικό στην όλη διαδικασία κρίνεται το γεγονός πως για να μπορέσουν οι σταθμοί να να συμμετέχουν στις ανταγωνιστικές διαδικασίες θα πρέπει να διαθέτουν οριστική προσφορά σύνδεσης. Επιπροσθέτως,  θα πρέπει αυτή την προσφορά να την έχουν αποδεχτεί και να έχουν προσκομίσει στον αρμόδιο διαχειριστή, εφόσον απαιτείται, την εγγυητική επιστολή.

Εντός του γ΄ τριμήνου του 2022 πρόκειται να “βγουν στο σφυρί” 1.000MW για αιολικά και φωτοβολταϊκά. Σύμφωνα με την ανακοίνωση θα πρέπει οι αιολικοί σταθμοι να είναι μέγιστης ισχύος παραγωγής μεγαλύτερης των 6 MW. Ενώ θα πρέπει οι Φωτοβολταϊκοί σταθμοί να είναι εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης του 1MW.

Zuper Service

Το δ’ τρίμηνο ακολουθεί η δημοπράτηση για 600 MW + τυχόν αδιαθέτη ισχύ από την πρoηγούμενη κοινή ανταγωνιστική διαδικασία. Επιπλέον το δ’ τρίμηνο προβλέπει και την δημοπράτηση 200 MW για αιολικούς και φωτοβολταϊκούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ανεξαρτήτως ισχύος που διαθέτουν σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, και 100 MW για φωτοβολταϊκούς σταθμούςεγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 500kW και μικρότερης ή ίσης του 1 MW που δεν ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 (Α΄ 9).

%CE%A3%CF%84%CE%B9%CE%B3%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CC%81%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF 2022 07 08 12.19.16 %CE%BC%CE%BC

%CE%A3%CF%84%CE%B9%CE%B3%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CC%81%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF 2022 07 08 12.19.38 %CE%BC%CE%BC

%CE%A3%CF%84%CE%B9%CE%B3%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CC%81%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF 2022 07 08 12.19.54 %CE%BC%CE%BC

Ρύθμιση του πλαισίου για τα Υπεράκτια Αιολικά

Την ίδια στιγμή που το ΥΠΕΝ προκήρυξε τη δημοπράτηση της ισχύος των 1000 MW για πράσινη ενέργεια, έθεσε σε δημόσια διαβούλευση και το σχεδίου νόμου για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΥΑΠ).

Οι βασικές προβλέψεις του σχεδίου Νόμου είναι:

Με την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου δίνεται η δυνατότητα να εγκατασταθούν αιολικοί σταθμοί σε θαλάσσιες περιοχές, ενισχύοντας έτσι την διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της χώρας και μειώνοντας τη χρήση συμβατικών καυσίμων.

Πιο συγκεκριμένα, με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και Τουρισμού θα εγκριθεί το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΥΑΠ), που θα αποτυπώνει σε ποιες θαλάσσιες περιοχές της χώρας είναι δυνατή η ανάπτυξη Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων.

Με την έκδοση σχετικού Προεδρικού Διατάγματος θα οριοθετηθούν μία ή περισσότερες Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ, που αποτελούν τμήματα των θαλάσσιων περιοχών που εμπεριέχονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΥΑΠ, και θα οριστούν οι όροι ανάπτυξης Έργων ΥΑΠ σε αυτές.

Με απόφαση του Φορέα ΥΑΠ, η οποία θα εκδοθεί εντός δύο μηνών από την δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος οριοθέτησης των Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης ΥΑΠ (ΠΟΑΥΑΠ), θα εκκινήσει η διαδικασία χορήγησης Αδειών Έρευνας ΥΑΠ εντός των οριοθετημένων ΠΟΑΥΑΠ. Οι Άδειες Έρευνας ΥΑΠ θα χορηγούνται σε ενδιαφερόμενους που θα πληρούν συγκεκριμένα τεχνικά και οικονομικά κριτήρια και θα υποβάλλουν και σχετική εγγυητική επιστολή.

Οι κάτοχοι των Άδειών Έρευνας ΥΑΠ θα έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν όλες τις αναγκαίες μετρήσεις και μελέτες εντός των ΠΟΑΥΑΠ για τις οποίες έλαβαν την σχετική Άδεια Έρευνας ΥΑΠ και παράλληλα να συμμετάσχουν στην ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για την δυνατότητα εγκατάστασης Έργου ΥΑΠ και την λήψη λειτουργικής ενίσχυσης.

Μετά την πάροδο περίπου 2.5 ετών από την χορήγηση των Αδειών Έρευνας ΥΑΠ θα οριστούν – με Υπουργική Απόφαση – επιμέρους Περιοχές Εγκατάστασης ΥΑΠ, εντός των ΠΟΑΥΑΠ, καθώς και εκτίμηση της μέγιστης ισχύος Έργων ΥΑΠ που εκτιμάται ότι μπορεί να εγκατασταθεί σε κάθε μία από αυτές.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας  ακολούθως θα προκηρύξει ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για τη χορήγηση λειτουργικής ενίσχυσης στα Έργα ΥΑΠ που θα αναπτυχθούν εντός των Περιοχών Εγκατάστασης ΥΑΠ αυτών.

Ο κάθε συμμετέχων στον διαγωνισμό θα υποβάλλει διακριτές προσφορές για κάθε Περιοχή Εγκατάστασης ΥΑΠ, που βρίσκεται εντός της ΠΟΑΥΑΠ που έχει λάβει Άδεια Έρευνας ΥΑΠ και για την οποία επιθυμεί την εγκατάσταση Έργου ΥΑΠ.

Για την επιλογή του Επενδυτή ΥΑΠ και την χορήγηση λειτουργικής ενίσχυσης, κριτήριο θα είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς σε ευρώ ανά μεγαβατώρα, για την αποζημίωση της παραγόμενης ενέργειας από το Έργο ΥΑΠ που αναπτύσσεται εντός της συγκεκριμένης Περιοχής Εγκατάστασης ΥΑΠ.

Ο συμμετέχων που θα επιλεγεί από την ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για συγκεκριμένη Περιοχή Εγκατάστασης ΥΑΠ θα έχει το αποκλειστικό δικαίωμα για την αδειοδότηση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση του Έργου ΥΑΠ εντός της Περιοχής Εγκατάστασης ΥΑΠ (Επενδυτής ΥΑΠ).


- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram


Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Πηγή
ypodomes.gr

Σχετικά άρθρα

Back to top button