Nbaxevanis

Europlan
KOSA
ΚΡΗΤΗ

Η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης

BOX CAFE
DROP Cafe Palermo TECH HUB

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, την Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 12:00, στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ – αίθουσα ΜΙΝΩΣ – οδός Υγείας αριθμ. 2).

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύει), είναι:

Mechanical Solutions

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη

Β. Ψηφίσματα

Γ. Απάντηση σε Επερωτήσεις Περιφερειακών Συμβούλων:

Γ1. Του κ. Δανδουλάκη Κωνσταντίνου ΠΣ της παράταξης «Η ΚΡΗΤΗ ΜΠΡΟΣΤΑ» με θέμα: «Δημογραφικό – Υπογεννητικότητα, Λήψη Πρωτοβουλιών από την Περιφέρεια Κρήτης».

Γ2. Της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΡΗΤΗΣ» με θέμα: «Οι διαχρονικές ελλείψεις στην κατασκευή έργων ύδρευσης και άρδευσης στην Κρήτη»

1.ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

1.1 Έγκριση λύσης της υπ’ αρ. 220175/04-07-2023 (23SYMV013007087 2023-07-04) Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης, του Πανεπιστημίου Κρήτης – Ιατρική Σχολή και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) – Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας για την υλοποίηση της Δράσης: «Στήριξη Αστέγων Ωφελούμενων του ΤΕΒΑ δίνοντάς τους τη δυνατότητα της πρόληψης Πρωτοβάθμιας Υγιεινής και Προαγωγής Υγείας», στο πλαίσιο της πράξης Κοινωνική Σύμπραξη Περιφέρειας Κρήτης «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019, MIS 5029840», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Κρήτης ΠΚ

-(εισηγητές: ο κ. Καμπουράκης Λάμπρος Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Κοινωνικής Πολιτικής ΠΚ και

ο κ. Επιτροπάκης Σπυρίδων Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ).

1.2 Έγκριση παράτασης ισχύος της κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακή σήμανση) για εργασίες αντιστήριξης πρανών και ανακατασκευής οδοστρώματος και τριγωνικών τάφρων στις θέσεις επεμβάσεων επί του οδικού άξονα Ηράκλειο – Βιάννος στο έργο: «ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟ 2019» και υποέργο: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΒΙΑΝΝΟΣ», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.

-(εισηγητής ο κ. Σκουλάς Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων ΠΚ).

1.3Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (εργοταξιακή σήμανση) για την εκτέλεση εργασιών κατασκευής του οδικού τμήματος Σίσαρχα – Ανώγεια, για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΤΥΛΙΣΣΟΣ – ΑΝΩΓΕΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΚΟΜΒΟ ΣΙΣΑΡΧΑ (Χ.Θ. 13+100 ΕΩΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ (Χ.Θ. 15+300)» Αναδόχου: «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών ΠΚ

-(εισηγητής ο κ. Σκουλάς Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων ΠΚ).

1.4 Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εφαρμογή της μελέτης διαχείρισης κυκλοφορίας για την κατασκευή της κάτω διάβασης Τ12 και τη διαμόρφωση του Α/Κ Αρκαλοχωρίου επί της οδού Ηρακλείου – Βιάννου στο υποτμήμα από είσοδο Αεροδρομίου έως οδό Ηράκλειο – Βιάννος, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών ΠΚ .

-(εισηγητής ο κ. Σκουλάς Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων ΠΚ).

1.5 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ α)του Δήμου Φαιστού β)της Περιφέρειας Κρήτης και γ) του ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ για την υλοποίηση του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΗΓΑΪΔΑΚΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ» προϋπολογισμού 301.240,00€ με ΦΠΑ. , σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών ΠΚ

-(εισηγητής ο κ. Σκουλάς Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων ΠΚ).

1.6 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ α)του Δήμου Φαιστού β) της Περιφέρειας Κρήτης και γ) του ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ για την υλοποίηση του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ», προϋπολογισμού 301.240,00€ με ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών ΠΚ.

-(εισηγητής ο κ. Σκουλάς Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων ΠΚ).

1.7 Εφαρμογή του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2024 στην Περιφέρεια Κρήτης (Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανιών) για την προστασία της παραγωγής του ελαιακάρπου και κατ’ επέκταση του εισοδήματος των ελαιοπαραγωγών, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΚ.

-(εισηγήτρια η κ. Χουδετσανάκη – Γιακουμάκη Ειρήνη Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενή τομέα ΠΚ)

1.8 Αποδοχή πρακτικού παραλαβής παραδοτέων 5ης περιόδου για την υλοποίηση των δράσεων του έργου: «Ενίσχυση των ελέγχων στις ρυπογόνες για τα ύδατα δραστηριότητες στην Περιφέρεια Κρήτης», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Π.Κ.

-(εισηγητής ο κ. Ξυλούρης Νικόλαος Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος ΠΚ).

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2.1 Έγκριση 2ης παράτασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση εργασιών στο πλαίσιο του έργου: «ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021», 1ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟ 30, ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΟΥΔΕΤΣΙΟΥ», αναδόχου Μ.Γ.Ν. Α.Τ.Ε., σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.

-(εισηγητής ο κ. Συριγωνάκης Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου).

2.2 Έγκριση προσωρινής κυκλοφοριακής Ρύθμισης για την Επαρχιακή Οδό 24 στην περιοχή του οικισμού «Γκαγκάλες» για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπλαση κεντρικού δρόμου οικισμού Γκαγκαλών Δ. Γόρτυνας» του Δήμου Γόρτυνας, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.

-(εισηγητής ο κ. Συριγωνάκης Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου).

2.3 Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της επαρχιακής οδού 44 «Αγιές Παρασκιές – Καστέλλι – όρια Νομού», για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας μέσω της κάθετης οδού ΚΟ2 της κάτω διάβασης Τ10 (Χ.Θ.: 12+643) στο υποτμήμα αυτοκινητόδρομος ΒΟΑΚ – Είσοδος Αεροδρόμιου Καστελλίου, από Χ.Θ:12+540 έως Χ.Θ.:16+996,13, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.

-(εισηγητής ο κ. Συριγωνάκης Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου).

2.4 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Καβροχωρίου Δ. Μαλεβιζίου Ηρακλείου Κρήτης, για την υλοποίηση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΒΡΟΧΩΡΙ», προϋπολογισμού 74.400,00€ (με ΦΠΑ 24%) και ορισμός εκπροσώπου, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.

– (εισηγητής ο κ. Συριγωνάκης Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου).

2.5 Έγκριση των όρων και της σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Κρήτης και του Γ.Σ. Εργοτέλης, για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ‘Ν.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ’ ΣΤΟ ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ», προϋπολογισμού 950.000,00 € με ΦΠΑ 24%, μετά τη χρηματοδότηση αυτής από το «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.

-(εισηγητής ο κ. Συριγωνάκης Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ηρακλείου).

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Εξαίρεση από τον περιορισμό άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος της Ειδικού Συμβούλου της Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνης, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Ρεθύμνου.
-(εισηγήτρια η κ. Λιονή Μαρία Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου)

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Π.Σ.

4.1 Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των αριθμ. 11/01-06-2023 και 12/12-06-2023 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 παρ. 3 του Ν. 3852/2010.

-(εισηγητής ο κ. Ευάγγελος Ζάχαρης, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ


- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram


Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Σχετικά άρθρα

Back to top button