ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Διαγωνισμός για σχεδιασμό οικοτουριστικού πακέτου διακοπών 3-5 ημερών

H Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης ενέκρινε τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Σχεδιασµός, Παρακολούθηση και ∆οκιµή ενός Οικοτουριστικού Πακέτου ∆ιακοπών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πιλοτικής ∆ράσης του έργου «DestiMED PLUS- Ecotourism inMediterranean Destinations.

From Monitoring and Planning to Promotion and Policy Support- Οικοτουρισµός στους Μεσογειακούς Προορισµούς: Από την Παρακολούθηση και το Σχεδιασµό στην Προώθηση και Υποστήριξη των Πολιτικών» του Χρηµατοδοτικού Πλαισίου Interreg MED προϋπολογισµού 30.000 ευρώ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση της βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιµής.

caffeine adv2020b

Το προκηρυσσόµενο έργο αφορά στην επιλογή αναδόχου για την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης στο σχεδιασµό ενός οικοτουριστικού πακέτου διακοπών 3-5 ηµερών, το οποίο θα περιλαµβάνει δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισµού και θα σχεδιαστεί για την προστατευόµενη περιοχή natura «∆υτικά Αστερούσια». Το συγκεκριµένο προϊόν θα πρέπει να είναι φιλικό προς το περιβάλλον και για το λόγο αυτό θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν µετρήσεις για το οικολογικό του αποτύπωµα και επίσης να αξιολογηθεί µε βάση 4 βασικούς δείκτες: περιβαλλοντικούς, οικονοµικούς, κοινωνικούς και βιώσιµης διαχείρισης. Ο σχεδιασµός αυτού του πακέτου θα περιλαµβάνει τρία στάδια (πρώτος έλεγχος, πλήρης δοκιµή και τελικός έλεγχος). Ο ανάδοχος εκτός από τον αρχικό σχεδιασµό του πακέτου θα πρέπει στη συνέχεια να προβεί στην αναβάθµισή του βάσει των εγκριθέντων σχεδίων βελτίωσης που θα προκύψουν από τις αξιολογήσεις του πακέτου.

Γενικότερα, το έργο DestiMED PLUS στοχεύει στην διασύνδεση του τουρισμού με την προστασία του περιβάλλοντος θέτοντας στην πράξη ένα συγκεκριμένο τρόπο προσέγγισης των προϊόντων του οικοτουρισμού στις προστατευόμενες περιοχές της Μεσογείου. Στηρίζεται στην πεποίθηση ότι οι διοικητικές διαδικασίες αλλά και η νομοθεσία όσον αφορά τις περιοχές αυτές σε όλη την περιοχή της Μεσογείου θα πρέπει να ενισχυθεί. Το έργο θα ιδρύσει μία σύμπραξη παραγόντων που ασχολούνται με τον τουρισμό σε περιφερειακό επίπεδο οι οποίοι θα εργάζονται για την προώθηση του οικοτουρισμού της Μεσογείου με κύριο στόχο να ενδυναμώσουν το διοικητικό και πολιτικό πλαίσιο όσον αφορά στον οικοτουρισμό. Βασική πρόκληση του έργου είναι να υποστηρίξει τις μεσογειακές περιφέρειες να ενδυναμώσουν τις συνθήκες για την ενίσχυση του οικοτουρισμού στις προστατευόμενες περιοχές της Μεσογείου. Το έργο θα επιτρέψει την ανταλλαγή καλών πρακτικών και την ανάπτυξη ενός οικοτουριστικού μοντέλου κατάλληλου για τη Μεσόγειο, το οποίο θα υιοθετηθεί από τις περιφέρειες που συμμετέχουν αλλά και θα επεκταθεί πέρα από αυτές.

neratzoulis neo

CNA Newsroom

Το CNA είναι μία προσωπική δικτυακή ιδέα του Βαγγέλη Βαρνακιώτη, η οποία υλοποιήθηκε το 2000, για όσα αφορούν στην πολιτική, στην κοινωνία και στον πολιτισμό, που αυτά συμβαίνουν στην Κρήτη, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Το CNA από το 2000 κάνει μεγάλη προσπάθεια για να κρατηθεί στην επιφάνεια του ενδιαφέροντος, με συνέπεια, εγκυρότητα, σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, με συνεχείς αλλαγές, ανανεώσεις, διασφάλιση της «ασφαλούς» επίσκεψης, καθώς και προσθήκες νέων υπηρεσιών.-
Back to top button