ΚΡΗΤΗ

Αγιος Νικόλαος: Τα προβλήματα λειτουργίας και εφημέρευσης τμημάτων του Νοσοκομείου

Mε αφορμή δημοσιεύματα και δημόσιες τοποθετήσεις σχετικά με τα προβλήματα που έχουν ανακύψει στα προγράμματα εφημέρευσης και λειτουργίας κρίσιμων τμημάτων του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου και τις αποφάσεις της Διοίκησης για την αντιμετώπισή τους, ενημερώνουμε τους πολίτες για τα ακόλουθα:

Η συνεργασία μεταξύ των νοσοκομείων του νομού είναι μονόδρομος και η λειτουργία τους συμπληρωματική. Κάθε νοσοκομείο έχει διακριτό ρόλο και καλύπτει ανάγκες όλων των πολιτών του νομού σε διαφορετικό επίπεδο και με διαφορετική ένταση και πολυπλοκότητα και φυσικά όχι μόνο της πόλης που εδρεύει. Το κεντρικό νοσοκομείο του νομού διαθέτει τμήματα και ειδικότητες μοναδικά στο νομό και εξυπηρετεί ανάγκες των πολιτών που τα άλλα νοσοκομεία αναμενόμενα αδυνατούν να καλύψουν. Επιπλέον, τα προβλήματα που ανακύπτουν σε κάθε νοσοκομείο και ιδιαίτερα στο κεντρικό αφορούν όλους τους πολίτες ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους.

brands heaven2021

Με στόχο την εξασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας όλων των νοσοκομείων του νομού και την αποτελεσματικότερη κάλυψη των αναγκών των πολιτών, πραγματοποιούνται συνεχώς  μετακινήσεις ιατρών και λοιπού προσωπικού από και προς όλα τα νοσοκομεία του νομού. Αντίστοιχα, υπάρχουν πολλά αιτήματα ιατρών και λοιπού προσωπικού για μετακινήσεις μεταξύ των νοσοκομείων που είναι αδύνατο να ικανοποιηθούν λόγω υπηρεσιακών αναγκών των νοσοκομείων προέλευσης.

Για τη λήψη των αποφάσεων μετακινήσεων προηγείται εκτενής συζήτηση μεταξύ των εμπλεκόμενων (στο βαθμό που το επιτρέπει η κρισιμότητα και το επείγον της κατάστασης) και λαμβάνονται υπόψη:

neratzoulis neo

 • η κρισιμότητα της ανάγκης
 • ο βαθμός του επείγοντος
 • οι συνέπειες και η σημασία για τη δημόσια υγεία
 • το μέγεθος και η έκταση του προβλήματος
 • ο πληθυσμός που αφορά
 • όλοι οι πιθανοί εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης ή διαχείρισης
 • τα προσδοκόμενα οφέλη σε σχέση με τις πιθανές συνέπειες και προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν από την εφαρμογή κάθε εναλλακτικής λύσης
 • ο φόρτος εργασίας, οι απόψεις και οι προτάσεις των εμπλεκόμενων οργάνων και εργαζομένων

Κάθε απόφαση λαμβάνεται μετά από διεξοδικό διάλογο και αφού έχουν εξαντληθεί όλες οι δυνατότητες συναίνεσης και συνεργασίας. Εντούτοις είναι πρακτικά ανέφικτο όλες οι αποφάσεις να είναι ομόφωνες και απολύτως συναινετικές, ιδιαίτερα όταν οι επιθυμίες και οι επιδιώξεις των εργαζομένων δεν συμπίπτουν με τις υπηρεσιακές ανάγκες, πολύ περισσότερο δε στον τομέα της υγείας που από τη φύση του αποτελεί ένα τομέα έντασης εργασίας, κρίσιμης σημασίας για το δημόσιο συμφέρον. Η διάθεση συνεργασίας αλλά και δημόσιας έκφρασης αντιρρήσεων ποικίλει ανάλογα με τα κίνητρα του κάθε εμπλεκόμενου, ωστόσο η τελική ευθύνη της ασφαλούς λειτουργίας όλων των νοσοκομείων του νομού βαρύνει τη Διοίκηση η οποία και θα κληθεί να λογοδοτήσει για κάθε ενέργεια ή παράλειψή της.

Μετά από τρία χρόνια σκληρής δουλειάς και δημόσιας λογοδοσίας και με τα ορατά αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί και απολαμβάνουν σήμερα οι πολίτες σε όλες τις δομές υγείας του νομού, οι συστάσεις είναι περιττές. Οι πολίτες γνωρίζουν τη δουλειά που γίνεται και τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί προς όφελός τους, μακριά από μικροπολιτικές σκοπιμότητες και συμφέροντα. Ειδικότερα, στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου τα τελευταία 3 χρόνια:

 • έχουν προκηρυχθεί 31 νέες θέσεις μόνιμων ιατρών
 • έχουν διοριστεί 16 νέοι ιατροί
 • έχουν προσληφθεί 9 νέοι επικουρικοί ιατροί και ανανεώθηκαν οι συμβάσεις 4 επιπλέον επικουρικών ιατρών
 • έχουν διοριστεί 40 νέοι μόνιμοι υπάλληλοι όλων των κατηγοριών (νοσηλευτικό, διοικητικό, τεχνικό κλπ)
 • έχουν προσληφθεί 78 νέοι μη μόνιμοι υπάλληλοι (επικουρικοί, ΙΔΟΧ, ΟΑΕΔ κλπ)

Παρόλα αυτά, οι ανάγκες παραμένουν εξαιρετικά αυξημένες, ενώ ειδικά για τους ιατρούς, πολλές προκηρύξεις αποβαίνουν άγονες και σε ορισμένες ειδικότητες (παθολογίας, αναισθησιολογίας κλπ) δεν υπάρχει ούτε δυνατότητα πρόσληψης επικουρικών ιατρών λόγω παντελούς απουσίας υποψηφίων. Σε άλλες περιπτώσεις υπάρχουν μη αναμενόμενες απώλειες (π.χ. παραιτήσεις), ανακύκλωση των ίδιων ιατρών λόγω διορισμών σε άλλα νοσοκομεία του νομού και χαμηλός βαθμός προτίμησης θέσεων ιατρών στα νοσοκομεία του Λασιθίου. Επιπλέον, η δραστική μείωση των οργανικών θέσεων που εφαρμόστηκε στους οργανισμούς όλων των νοσοκομείων το 2012, κατέστησε αδύνατη την προκήρυξη επιπλέον θέσεων μονίμων ιατρών για κρίσιμα τμήματα. Αν σε αυτά προστεθεί και το διαχρονικό πρόβλημα της πολυδιάσπασης και του κατακερματισμού των δομών και του προσωπικού σε ένα νομό με τους περισσότερους ιατρούς και κλινικές αναλογικά με τον πληθυσμό του, είναι προφανές ότι είναι αδύνατη η πλήρης λειτουργία όλων των κλινικών του νομού με ομόρροπο τρόπο.

Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα την οριακή στελέχωση κρίσιμων τμημάτων όλων των νοσοκομείων (παθολογικής, αναισθησιολογικού, ακτινολογικού κλπ) με συνέπεια να καθίσταται ανεπαρκής η κάλυψή τους σε έκτακτες περιπτώσεις (πχ μαζικών αναρρωτικών αδειών όπως συνέβη στο αναισθησιολογικό τμήμα που είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή των τακτικών χειρουργείων στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου).

Είναι αυτονόητο ότι ουδείς επιθυμεί να λαμβάνει αποφάσεις που προκαλούν προβλήματα και συγκρούσεις και διαταράσσουν την εργασιακή ειρήνη. Ωστόσο, είναι ηθική και νομική υποχρέωση και ευθύνη της Διοίκησης, ιδιαίτερα σε έκτακτες περιπτώσεις, να ιεραρχεί τα προβλήματα που προκύπτουν, να εξετάζει τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης, να προτάσσει το δημόσιο συμφέρον έναντι κάθε πολιτικού, κοινωνικού ή προσωπικού κόστους και να εξασφαλίζει με τα μέσα που διαθέτει ότι οι πολίτες θα λάβουν ασφαλή και έγκαιρη φροντίδα υγείας εντός των ορίων ευθύνης της. Επιπλέον, η Διοίκηση οφείλει να εξασφαλίζει ότι ο πολίτης του Λασιθίου θα εξυπηρετείται στο κεντρικό νοσοκομείο του νομού για την κάλυψη των αναγκών του που εκ των πραγμάτων είναι αδύνατη στα άλλα νοσοκομεία του νομού και με τις λιγότερες δυνατές συνέπειες για τη λειτουργία των άλλων νοσοκομείων.

Συνεπώς, είναι τουλάχιστον θλιβερή η προσπάθεια δημιουργίας περιττών και επικίνδυνων αντιπαλοτήτων μεταξύ των τοπικών κοινωνιών, κλίματος ανασφάλειας στους πολίτες και άσκοπης δημόσιας αντιπαράθεσης για ζητήματα και αποφάσεις που προκαλούν δυσανάλογα μικρές -σε σχέση με τα προβλήματα που αποτρέπονται- δυσλειτουργίες ή δυσκολίες στη λειτουργία των δομών του νομού. Είναι επίσης τουλάχιστον ευτελής και κατακριτέα η ενίοτε επιχειρούμενη εκμετάλλευση της προεκλογικής περιόδου για ψηφοθηρικούς σκοπούς και πολιτική αντιπαράθεση.

Η Διοίκηση εμπιστεύεται την κρίση των πολιτών, εκτιμά ότι κατανοούν πλήρως τους λόγους λήψης επώδυνων αποφάσεων που φαινομενικά ή σκόπιμα παρουσιάζονται ως άδικες ή επιβαρυντικές για το ένα ή το άλλο νοσοκομείο και τους διαβεβαιώνει ότι σε κάθε απόφασή της προτάσσει το συμφέρον και την ασφάλειά τους, ανεξάρτητα από το προσωπικό ή πολιτικό κόστος. Ευχαριστεί επίσης όλους του εργαζόμενους που εργάζονται σκληρά, αθόρυβα και ευσυνείδητα για να κρατήσουν υψηλό το επίπεδο φροντίδας στους φορείς ευθύνης της και τους Αναπληρωτές Διοικητές και τα μέλη του ενιαίου Διοικητικού Συμβουλίου των νοσοκομείων του νομού για την κατανόηση, την αντικειμενική κρίση και την άριστη συνεργασία.

Η Διοικήτρια

Μαρία Σπινθούρη
Newsroom

Το CNA είναι μία προσωπική δικτυακή ιδέα του Βαγγέλη Βαρνακιώτη, η οποία υλοποιήθηκε το 2000, για όσα αφορούν στην πολιτική, στην κοινωνία και στον πολιτισμό, που αυτά συμβαίνουν στην Κρήτη, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Το CNA από το 2000 κάνει μεγάλη προσπάθεια για να κρατηθεί στην επιφάνεια του ενδιαφέροντος, με συνέπεια, εγκυρότητα, σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, με συνεχείς αλλαγές, ανανεώσεις, διασφάλιση της «ασφαλούς» επίσκεψης, καθώς και προσθήκες νέων υπηρεσιών.-

Σχετικά άρθρα

Back to top button